Αγορά υπηρεσιών από πτυχιούχους επιλεγμένων ειδικοτήτων για τις ανάγκες διαχείρισης Σχεδίων Χορηγιών του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε

Αρ. Διαγωνισμού: ΤΑΜΕΙΟ  ΑΠΕ και ΕΞΕ/ 01/22

ΠΡΟΘΕΣΜIΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: μέχρι τις 03/08/2022 και ώρα 14:00

 

Οι πληροφορίες που παρατίθενται στη σελίδα αυτή είναι συνοπτικές/επιλεκτικές και παρέχονται για σκοπούς γενικής πληροφόρησης των ενδιαφερομένων. Οι πληροφορίες αυτές δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση το περιεχόμενο των Εγγράφων Διαγωνισμού. Σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στα Έγγραφα Διαγωνισμού.

 

H Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας διενεργεί διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για αγορά υπηρεσιών από άνεργους πτυχιούχους επιλεγμένων ειδικοτήτων για τις ανάγκες αξιολόγησης ή/και διαχείρισης αιτήσεων για τα Σχέδια Χορηγιών που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου 1 του άρθρου 8 των περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης τις Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμων του 2013 μέχρι 2018 όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, με κριτήριο ανάθεσης τη σειρά κατάταξης στον ενιαίο κατάλογο τελικής κατάταξης που θα δημιουργηθεί, με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού.

Η Επιτροπή θα αγοράζει υπηρεσίες από υποψήφιους ανάδοχους με βάση τη σειρά κατάταξης, την ειδικότητα και διαθεσιμότητα τους στον τελικό κατάλογο δικαιούχων που θα καταρτιστεί στα πλαίσια υλοποίησης του παρόντος Διαγωνισμού. Η ανάθεση θα γίνεται σε συνάρτηση με τις εκάστοτε ανάγκες της Επιτροπής ανά ειδικότητα για κάθε προκήρυξη Σχεδίου Χορηγιών. Οι ανάδοχοι που θα παρέχουν υπηρεσίες θα τυγχάνουν σχετικής εκπαίδευσης. Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της παρούσας διαδικτυακής υπηρεσίας μέσω του συνδέσμου στο κάτω μέρος της παρούσας σελίδας.

 

Πριν την υποβολή Αίτησης, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τις πρόνοιες του Διαγωνισμού

  Υποβολή Αίτησης