ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ (2022)

 Next Generation EU                Κύπρος το αύριο

 

Το Σχέδιο Χορηγιών αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων, υπό μορφή κυβερνητικής χορηγίας, για την εγκατάσταση ή αντικατάσταση ολοκληρωμένων ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενες κατοικίες.

Τονίζεται ότι επιλέξιμες είναι ΜΟΝΟ εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων οι οποίες πραγματοποιούνται ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ  εγγεγραμμένους στο Μητρώο Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας Συστημάτων ΑΠΕ - Κατηγορία Δ: Εγκαταστάτες Ηλιακών Θερμικών Συστημάτων.

 

Σήμα Σχεδίου

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΕΧΕΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΤΕΙ ΛΟΓΩ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 1.800 ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΒΛΕΠΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΟΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Χορηγία   

ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ …

Εγκατάσταση ή αντικατάσταση ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ παραγωγής ζεστού νερού (κύλινδρος ΚΑΙ ηλιακά πλαίσια). Δεν επιχορηγείται η αντικατάσταση των πλαισίων μόνο.

                             
Δικαιούχοι

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ …

Φυσικά Πρόσωπα τα οποία έχουν προβεί σε αντίστοιχη επένδυση.

   
Προϋπολογισμός

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ …

€950.000 
Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU

   
Αφορά Εγκαταστάσεις Σε

ΑΦΟΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ …

Υφιστάμενες κατοικίες, στις οποίες η αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής ή πολεοδομικής άδειας είχε κατατεθεί πριν την 21.12.2007.

   
Αναδρομική Ισχύς

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ …

Το Σχέδιο ΔΕΝ έχει αναδρομική ισχύ. Επιχορήγηση δίδεται μόνο για εξοπλισμό που έχει αγορασθεί και εγκατασταθεί μετά την ημερομηνία προκήρυξης του Σχεδίου, δηλ. μετά τις 10/05/2022.

   
Ποσά Χορηγίας

ΠΟΣΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ …

€450 ανά δικαιούχο/αίτηση/κατοικία
€900 για οικίες που εμπίπτουν στις ορεινές περιοχές

   
Τεχνικές Απαιτήσεις

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ …

Επιχορηγούνται ΜΟΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ θέρμανσης νερού (κύλινδρος + πλαίσια) των οποίων:

  • τα ΗΛΙΑΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ διαθέτουν πιστοποίηση SOLAR KEYMARK
  • ο ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ είναι ενεργειακής τάξης Β ή ανώτερης αν είναι χωρητικότητας μέχρι και 200Lt ή ενεργειακής τάξης C ή ανώτερης για χωρητικότητα μεγαλύτερη από 200Lt.
  • η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

 

 
Οι πληροφορίες που παρατίθενται στη σελίδα αυτή είναι συνοπτικές/επιλεκτικές και παρέχονται για σκοπούς γενικής πληροφόρησης των ενδιαφερομένων. Οι πληροφορίες αυτές δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις πρόνοιες του Σχεδίου Χορηγιών.

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

 

Ανακοινώσεις