ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

23 Ιουλίου 2021

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

H Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ ότι έχει αποφασίσει να μην αποδέχεται, για σκοπούς του πιο πάνω Σχεδίων Χορηγιών, τιμολόγια που έχουν εκδοθεί από τον εγκαταστάτη ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ (Αριθμός Εγγραφής: ΗΕ 198989).


Η απόφαση της Επιτροπής λήφθηκε, αφού διαπιστώθηκε επανειλημμένη παράβαση από την εν λόγω εταιρεία ουσιωδών όρων του Σχεδίου, εφαρμόζοντας την παράγραφο 9.3 του Σχεδίου Χορηγιών για Ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και ΕΞ.Ε σε κατοικίες του 2020, σύμφωνα με την οποία:


«Ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές κυρώσεις, σε περίπτωση που εντοπιστεί ψευδής ή παραπλανητική πιστοποίηση υλοποίησης επένδυσης από εγκαταστάτη, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει να μην αποδέχεται, για σκοπούς του παρόντος Σχεδίου ή μελλοντικών Σχεδίων, τιμολόγια που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο εγκαταστάτη. Σε τέτοια περίπτωση, η απόφαση της Επιτροπής τίθεται σε ισχύ δύο (2) μήνες μετά τη γνωστοποίηση της στην ιστοσελίδα του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε»


Βάσει των πιο πάνω, η Επιτροπή θα απορρίπτει τιμολόγια της υπό αναφορά εταιρείας που υποβάλλονται μετά τις 23/09/2021 στο πλαίσιο αιτήσεων για τα Σχέδια Χορηγιών του Ταμείου. Νοείται ότι η απόρριψη των τιμολογίων θα συνεπάγεται αναπόφευκτα και απόρριψη των ίδιων των αιτήσεων στο σύνολο τους.


Σημειώνεται επιπρόσθετα ότι σύμφωνα με την παράγραφο 10 του Σχεδίου Χορηγιών για Ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και ΕΞ.Ε σε κατοικίες του 2021, η πιο πάνω απόφαση εφαρμόζεται και για τις αιτήσεις που υποβάλλονται για το Σχέδιο Χορηγιών του 2021.


Η απόφαση δημοσιεύεται για σκοπούς διαφάνειας και κατάλληλης ενημέρωσης των αιτητών.