Αγορά υπηρεσιών από άνεργους πτυχιούχους (Μηχανικής, Οικονομικών, Λογιστικής) για τις ανάγκες αξιολόγησης ή/και διαχείρισης αιτήσεων για τα Σχέδια Χορηγιών του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε (Αρ. Διαγωνισμού: 01/22)

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Μέρους Α των Εγγράφων του πιο πάνω Διαγωνισμού, η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει ετοιμάσει τον 2ο προκαταρτικό ενιαίο κατάλογο τελικής κατάταξης υποψηφίων, ο οποίος έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε κατά τη συνεδρία της ημερ. 21/10/2022.

Ο 2ος ενιαίος κατάλογος τελικής κατάταξης υποψηφίων αναρτάται, σύμφωνα με το άρθρο 13.8 των Εγγράφων του Διαγωνισμού, στην ιστοσελίδα του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ για ενημέρωση των υποψηφίων.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με με το άρθρο 12 του Μέρους Α των Εγγράφων του πιο πάνω Διαγωνισμού, η  αξιολόγηση και βαθμολόγηση των αιτήσεων έγινε με βάση τα κατά δήλωση στοιχεία των υποβληθέντων αιτήσεων και θα υπόκειται σε έλεγχο και επαλήθευση πριν την πρόσκληση ανάθεσης ή/και κατά την ανάθεση συμβάσεων ανά δικαιούχο καταλόγου, όπως καθορίζεται αναλυτικά στο ΜΕΡΟΣ Β - (ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ).