Αρ. Διαγωνισμού: ΤΑΜΕΙΟ  ΑΠΕ και ΕΞΕ/ 02/23 - 2ος ενιαίος κατάλογος τελικής κατάταξης υποψηφίων

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Μέρους Α των Εγγράφων του πιο πάνω Διαγωνισμού, η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει ετοιμάσει τον 2ο αναθεωρημένο ενιαίο κατάλογο τελικής κατάταξης υποψηφίων, ο οποίος έχει επικυρωθεί από την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε.

Ο 2ος αναθεωρημένος ενιαίος κατάλογος τελικής κατάταξης υποψηφίων περιλαμβάνει -σύμφωνα με το άρθρο13 του Μέρους Α των Εγγράφων του Διαγωνισμού- τον αύξοντα αριθμό τελικής κατάταξης με φθίνουσα σειρά, τον αριθμό ταυτότητας (με απόκρυψη των πρώτων ψηφίων), τη βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων και τη συνολική βαθμολογία και την κατηγορία των υποψηφίων των οποίων η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κρίθηκε έγκυρη.

ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ότι σύμφωνα με την παρ. 12.1 του Μέρους Α των Εγγράφων του Διαγωνισμού, η βαθμολόγηση των αιτήσεων έγινε με βάση τα κατά δήλωση στοιχεία των υποβληθέντων αιτήσεων. Η επιβεβαίωση της βαθμολογίας θα υπόκειται σε έλεγχο και επαλήθευση πριν την πρόσκληση ανάθεσης ή/και κατά την ανάθεση συμβάσεων ανά δικαιούχο καταλόγου, όπως καθορίζεται αναλυτικά στο ΜΕΡΟΣ Β - (ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) των Εγγράφων Διαγωνισμού.

 
01/03/2024