Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το νέο Σχέδιο Χορηγιών για Ηλιακά Συστήματα Παραγωγής Ζεστού Νερού σε Κατοικίες 2023

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά την τελευταία του συνεδρία, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Γιώργου Παπαναστασίου, το νέο «Σχέδιο Χορηγιών για Ηλιακά Συστήματα Παραγωγής Ζεστού Νερού σε Κατοικίες 2023».

Το εν λόγω Σχέδιο Χορηγιών, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή, από την Δευτέρα 7/8/2023 από το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞ.Ε, προνοεί για επιχορήγηση εγκατάστασης ή αντικατάστασης ολοκληρωμένων συστημάτων θέρμανσης νερού (κύλινδρος ζεστού νερού και πλαίσια), των οποίων ο εξοπλισμός πληροί ελάχιστα τεχνικά κριτήρια.

Το ποσό χορηγίας ανά αίτηση/κατοικία ανέρχεται:

 • Γενική Κατηγορία: €500
 • Κατοικίες όπου διαμένουν ευάλωτοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας: €900
 • Κατοικίες που εμπίπτουν στις ορεινές περιοχές: €900

Σε σχέση με το αντίστοιχο Σχέδιο Χορηγιών που είχε εφαρμοστεί το 2022, στο Σχέδιο Χορηγιών του 2023 έχουν γίνει οι πιο κάτω αλλαγές:

 • Σημαντική αύξηση προϋπολογισμού από €950.000 σε €2 εκατομμύρια.
 • Αύξηση ποσού χορηγίας από €450 σε €500 για Γενική Κατηγορία, καθώς και αύξηση αριθμού κατοικιών που θα ωφεληθούν από 1.800 σε 3.000.
 • Δημιουργία ειδικής κατηγορίας ευάλωτων καταναλωτών, με αυξημένη χορηγία.
 • Τροποποίηση διαδικασίας υλοποίησης και υποβολής αίτησης:
  • Μείωση της γραφειοκρατίας για τους αιτητές, με σημαντική μείωση των δικαιολογητικών και στοιχείων που θα πρέπει να υποβάλουν. Η ενημέρωση για υλοποίηση της επένδυσης και τα τεχνικά δεδομένα αποστέλλονται από τους εγκαταστάτες.
  • Καταργούνται οι χειρόγραφες βεβαιώσεις από εγκαταστάτες. Οι συμμετέχοντες εγκαταστάτες θα καταχωρούν οι ίδιοι απευθείας τα στοιχεία της κάθε εγκατάστασης στο ηλεκτρονικό σύστημα.
  • Οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να γίνουν από συμμετέχοντες πιστοποιημένους εγκαταστάτες, από τον «Κατάλογο Συμμετεχόντων Εγκαταστατών» και ο εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί πρέπει να περιλαμβάνεται στον «Κατάλογο Επιλέξιμου Εξοπλισμού», ο οποίος προεγκρίνεται και κωδικοποιείται. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνονται οι αιτητές κατά την υλοποίηση της επένδυσης και περιορίζεται ο κίνδυνος απόρριψης αίτησης λόγω μη επιλεξιμότητας εξοπλισμού.
  • Υποβάλλεται από τους δυνητικούς δικαιούχους «Αίτημα Προέγκρισης» πριν την υλοποίηση της εγκατάστασης, διαδικασία που διασφαλίζει για τον αιτητή τη δυνατότητα επιχορήγησης πριν την πραγματοποίηση της επένδυσης και για τον φορέα υλοποίησης μεγαλύτερη δυνατότητα ελέγχου.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το Σχέδιο Χορηγιών, αλλά και να υποβάλουν Αιτήματα Προέγκρισης, μέσω της ιστοσελίδας του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε.