ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚA ΣΥΣΤΗΜΑΤA ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ (2023)

  Next Generation EU                Κύπρος το αύριο

 

Το Σχέδιο Χορηγιών αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων, υπό μορφή κυβερνητικής χορηγίας, για την εγκατάσταση ή αντικατάσταση ολοκληρωμένων ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενες κατοικίες.

  • Τονίζεται ότι ΠΡΙΝ την υλοποίηση της εγκατάστασης θα πρέπει να λάβετε ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ. Η αίτηση  απορρίπτεται αν διαπιστωθεί ότι οι εργασίες εγκατάστασης του νέου συστήματος είχαν ξεκινήσει πριν την παραχώρηση ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ.

 

Σήμα Σχεδίου

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 20.12.2023 Ή ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 3.000 ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΟΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΕΠΙΣΥΜΒΕΙ ΠΡΩΤΟ. 

ΟΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Χορηγία   

ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ …

Εγκατάσταση ή αντικατάσταση ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ παραγωγής ζεστού νερού (κύλινδρος ΚΑΙ ηλιακά πλαίσια). Δεν επιχορηγείται η αντικατάσταση των πλαισίων μόνο.

                             
Δικαιούχοι

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ …

Φυσικά Πρόσωπα τα οποία έχουν προβεί σε αντίστοιχη επένδυση. Τα Τιμολόγια πρέπει να εκδοθούν ΜΟΝΟ στο όνομα του αιτητή.

   
Προϋπολογισμός

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ …

€2.000.000 
Με τη χρηματοδότηση του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU.

   
Αφορά Εγκαταστάσεις Σε

ΑΦΟΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ …

Υφιστάμενες κατοικίες, στις οποίες η αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής ή πολεοδομικής άδειας είχε κατατεθεί πριν την 31.12.2009.

   
Αναδρομική Ισχύς

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ …

Το Σχέδιο ΔΕΝ έχει αναδρομική ισχύ. Επιχορηγούνται ΜΟΝΟ εγκαταστάσεις που θα υλοποιηθούν ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ.

   
Ποσά Χορηγίας

ΠΟΣΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ …


(α) ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: €500


(β) ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΟΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: €900

  • oι "ευάλωτοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας" ορίζονται ειδικά και είναι είτε λήπτες συγκεκριμένων επιδομάτων, είτε άτομα που πάσχουν από συγκεκριμένες παθήσεις. Δείτε τα άτομα που εμπίπτουν στους "ευάλωτους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας" εδώ.
  • ο αιτητής και ο ευάλωτος καταναλωτής μπορεί να είναι διαφορετικό άτομο, οι οποίοι όμως συνοικούν μόνιμα στην οικία για την οποία υποβάλλεται αίτηση και να τους συνδέει πρώτου βαθμού συγγένεια.

(γ) ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: €900

  • oι ορεινές περιοχές ορίζονται αποκλειστικά βάσει ταχυδρομικού κώδικα. Δείτε τις οικίες που εμπίπτουν στις ορεινές περιοχές εδώ.
  • το ποσό χορηγίας υπολογίζεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται πρόσθετη δήλωση/στοιχεία από τον αιτητή.

Τα πιο πάνω ποσά είναι ανά αίτηση/κατοικία. Νοείται ότι οι τρεις πιο πάνω κατηγορίες, δεν εφαρμόζονται συνδυαστικά.

      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Τεχνικές Απαιτήσεις

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ …

Επιχορηγούνται ΜΟΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ θέρμανσης νερού (κύλινδρος + πλαίσια) των οποίων:

 

 
Οι πληροφορίες που παρατίθενται στη σελίδα αυτή είναι συνοπτικές/επιλεκτικές και παρέχονται για σκοπούς γενικής πληροφόρησης των ενδιαφερομένων. Οι πληροφορίες αυτές δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις πρόνοιες του Σχεδίου Χορηγιών.

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΟΥ
Αιτήματα Προέγκρισης που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα: 1, 723


Ανακοινώσεις