Νομοθεσία

Ο Περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος του 2022 (Ν. 108(Ι/2022)

  • Βάσει του Νόμου, το Ταμείο, το οποίο είχε ιδρυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 των περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμων του 2013 έως 2018 οι οποίοι καταργήθηκαν με βάση τον περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμο, συνεχίζει να υφίσταται και να λειτουργεί και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου

Ο Περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 (Ν.24(Ι)/2024)

Οι Περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Καθορισμός Ύψους Τέλους Κατανάλωσης) Κανονισμοί (Κ.Δ.Π. 417/2019)