Διαχείριση

Το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας τελεί υπό τη διοίκηση και διαχείριση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας (η «Επιτροπή»).

Η Επιτροπή απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:


(α) τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ή εκπρόσωπό του, ως Πρόεδρο της Επιτροπής∙
(β) τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή εκπρόσωπό του∙
(γ) τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ή εκπρόσωπό του∙
(δ) τον Διευθυντή Εμπορίου και Βιομηχανίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, υπεύθυνο για θέματα ενέργειας ή εκπρόσωπό του∙
(ε) τον Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας ή εκπρόσωπό του∙ και
(στ) εκπρόσωπο του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ).

Με βάση τους Περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμους του 2013 έως 2018 (Ν112(I)/2013), η Επιτροπή έχει την εξουσία και το καθήκον της διαχείρισης των χρηματικών ποσών που κατατίθενται ή εισρέουν στο Ταμείο για την επιδίωξη και επίτευξη των σκοπών του. Η Επιτροπή λειτουργεί κάτω από τη γενική εποπτεία του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και τηρουμένων των εκάστοτε οδηγιών του.