Διαχείριση

Το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας τελεί υπό τη διοίκηση και διαχείριση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας (η «Επιτροπή»).

Η Επιτροπή απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

(α) τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ή εκπρόσωπό του, ως Πρόεδρο της Επιτροπής∙

(β) τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή εκπρόσωπό του∙

(γ) το Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης ή εκπρόσωπό του∙

(δ) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπό του·

(ε) τον Γενικό Λογιστή ή εκπρόσωπό του∙

(στ) εκπρόσωπο του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) και    

(ζ) εκπρόσωπο των καταναλωτών, κατόπιν εισήγησης των νόμιμα συσταθέντων οργανισμών ή συνδέσμων που εκπροσωπούν τους καταναλωτές:

Με βάση τον Περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος του 2022 (Ν. 108(Ι/2022), η Επιτροπή έχει την εξουσία και το καθήκον της διαχείρισης των χρηματικών ποσών που κατατίθενται ή εισρέουν στο Ταμείο για την επιδίωξη και επίτευξη των σκοπών του. Η Επιτροπή λειτουργεί κάτω από τη γενική εποπτεία του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και τηρουμένων των εκάστοτε οδηγιών του.

 

 

Υποβολή Καταγγελίας για θέματα διαφθοράς ή/και σύγκρουσης συμφερόντων