ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Ή/ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Για υποβολή αναφοράς παράβασης (πχ. παράνομες πράξεις, υπόνοια για δεκασμό υπαλλήλου) παρακαλούμε συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα. Η φόρμα μπορεί να υποβληθεί επώνυμα ή ανώνυμα.


ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ότι η παρούσα φόρμα ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιείται για παράπονα/ενστάσεις για αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης σε σχέση με αιτήσεις για τα Σχέδια Χορηγιών. Σε περίπτωση παραπόνων ή/και ενστάσεων ή/και οτιδήποτε αφορά τα Σχέδια Χορηγιών του Ταμείου πατήστε εδώ.

Παρακαλούμε όπως είστε σαφής και δώσετε όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες.
Περιορισμοί φόρτωσης
Περιορισμοί φόρτωσης
Περιορισμοί φόρτωσης

Προσωπικά στοιχεία

Η συμπλήρωση των προσωπικών σας στοιχείων δεν είναι υποχρεωτική, θα είναι όμως χρήσιμη εάν απαιτηθούν επιπλέον πληροφορίες.
Με την παρούσα υποβολή δίνω τη συγκατάθεση μου στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε για χρήση των προσωπικών μου δεδομένων (σε περίπτωση που έχουν συμπληρωθεί). Αντιλαμβάνομαι ότι η διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων θα γίνεται με ασφάλεια και εχεμύθεια και θα υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου (Ν. 125(I)/2018). Τα προσωπικά μου στοιχεία θα πρέπει να παραμείνουν απόρρητα και να μην δημοσιοποιηθούν ή δοθούν σε οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς την συγκατάθεσή μου.