ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Ή/ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

In case you have a question, please, search for the answer in the Frequently Asked Questions before you contact us.


 

Παρακαλούμε όπως είστε σαφής και δώσετε όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες.
Attachment limitations
Attachment limitations
Attachment limitations

Προσωπικά στοιχεία

Η συμπλήρωση των προσωπικών σας στοιχείων δεν είναι υποχρεωτική, θα είναι όμως χρήσιμη εάν απαιτηθούν επιπλέον πληροφορίες.
Με την παρούσα υποβολή δίνω τη συγκατάθεση μου στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε για χρήση των προσωπικών μου δεδομένων (σε περίπτωση που έχουν συμπληρωθεί). Αντιλαμβάνομαι ότι η διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων θα γίνεται με ασφάλεια και εχεμύθεια και θα υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου (Ν. 125(I)/2018). Τα προσωπικά μου στοιχεία θα πρέπει να παραμείνουν απόρρητα και να μην δημοσιοποιηθούν ή δοθούν σε οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς την συγκατάθεσή μου.