Νομοθεσία

Ο Περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμος (Ν. 112(Ι)/2013)

  • Ο Νόμος εναρμονίζει την εθνική νομοθεσία με την Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (2009/28/ΕΚ). Η Οδηγία και ο Νόμος καθορίζουν τους δεσμευτικούς εθνικούς συνολικούς στόχους για την Κυπριακή Δημοκρατία για το 2020.
  • Βάσει του Νόμου, εγκαθιδρύεται τοΤαμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας με σκοπό την προώθηση των ΑΠΕ και της ΕΞ.Ε ως ενα βασικό μέτρο επίτευξης των δεσμευτικών εθνικών στόχων.
  • Νόμοι (βασικός και τροποποιητικοί):

Οι Περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Καθορισμός Ύψους Τέλους Κατανάλωσης) Κανονισμοί (Κ.Δ.Π. 417/2019)

  • Βάσει της παραγράφου (στ) του άρθρου 44 των περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμων του 2013 έως 2018, το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό του Τέλους Κατανάλωσης ανά κιλοβατώρα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κάθε καταναλωτή και αυτοπαραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας.