Σχέδια Χορηγιών που είναι ανοιχτά για υποβολή αιτήσεων


  

Παλιά Σχέδια Χορηγιών

 

 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ Η’ ΥΒΔΡΙΔΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PLUG-IN (10/2020)