ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 2022-2023 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Α

 ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2022-2023 ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2024-2025.

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Α ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2022-2023 ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ - Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

 

 Next Generation EU                Κύπρος το αύριο

 

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 2022-2023

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Α: Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος σε υφιστάμενη κατοικία (ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)

Το Σχέδιο Χορηγιών αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων, υπό μορφή κυβερνητικής χορηγίας, για την ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και εφαρμογή μέτρων ΕΞ.Ε σε υφιστάμενες κατοικίες και συμβολή στην επίτευξη των εθνικών υποχρεώσεων ΑΠΕ και ΕΞ.Ε.

Ειδικότερα η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Α του Σχεδίου, παρέχει κίνητρα για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος με τη μέθοδο Net Metering ή Virtual Net Metering.     

 

Χορηγία   

ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ …

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος με τη μέθοδο Net Metering ή Virtual Net Metering σε υφιστάμενη κατοικία.

                             
Δικαιούχοι

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ …

Φυσικά Πρόσωπα τα οποία έχουν προβεί σε αντίστοιχη επένδυση. Ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει απαραίτητα να είναι στο όνομα του αιτητή.

Δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων μέσω Παρόχου Ενεργειακών Υπηρεσιών (βλ. παρ. 16 Σχεδίου Χορηγιών).

   
Αφορά Εγκαταστάσεις Σε

ΑΦΟΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ …

Υφιστάμενες κατοικίες, στις οποίες η αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής ή πολεοδομικής άδειας είχε κατατεθεί πριν την 01.01.2017.

   
Αναδρομική Ισχύς

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ …

Επιλέξιμες είναι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά την 01/08/2021.

Τονίζεται ωστόσο ότι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν τις 20/12/2021 λαμβάνουν το ποσό χορηγίας που προβλεπόταν στο Σχέδιο Χορηγιών του 2021 που ήταν τότε σε ισχύ.

   
Ποσά Χορηγίας

ΠΟΣΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ …

€375 ανά εγκατεστημένο kW με μέγιστο ποσό: €1.500

Για τις ορεινές περιοχές το ποσό χορηγίας αυξάνεται κατά 50%.

 

Οι πληροφορίες που παρατίθενται στη σελίδα αυτή είναι συνοπτικές/επιλεκτικές και παρέχονται για σκοπούς γενικής πληροφόρησης των ενδιαφερομένων. Οι πληροφορίες αυτές δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις πρόνοιες του Σχεδίου Χορηγιών.

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

 

Ανακοινώσεις