ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α3 - ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 2024-2025

 

Σήμα Κατηγορία Α3   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α3: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α3 θα εφαρμοστεί μέχρι την οριστική υποβολή 6.000 ΑΙΤΗΣΕΩΝ.

Σήμα χορηγίας  Χορηγία: €250 ανά kW        Σήμα μέγιστο ποσό   Μέγιστο ποσό χορηγίας: €1.000 (4kW)  

Σήμα χορηγίας  Αποπληρωμή επένδυσης: €1.000 ανά kW        Σήμα μέγιστο ποσό   Μέγιστο «ποσό αποπληρωμής»: €4.000 (4kW)  

Σήμα καταβολής χορηγίας  Η χορηγία και το «ποσό αποπληρωμής» καταβάλλονται: στον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟ

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ:

  • πέραν της χορηγίας, το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞ.Ε καταβάλλει στον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟ και το ποσό που υπολείπεται για την πλήρη εξόφληση της επένδυσης, μέχρι ποσού €1.000 ανά kW.

  • το «ποσό αποπληρωμής» επιστρέφεται από τον Αιτητή στο Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞ.Ε με διμηνιαίες επιβαρύνσεις ύψους €150 που καταβάλλονται μέσω του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (πχ. ΑΗΚ) με αντίστοιχη χρέωση στον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: νοικοκυριά που θα εγκαταστήσουν ΦΒ σύστημα μέχρι 4,16 kW, των οποίων η συνολική ετήσια κατανάλωση της κατοικίας κατά το προηγούμενο έτος δεν υπερβαίνει 6.000 kWh.

 

Η σελίδα αυτή παρέχει βασικές πληροφορίες για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α3 του Σχεδίου Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και ΕΞ.Ε σε κατοικίες 2024-2025

Παρότρυνση προς όλους τους ενδιαφερόμενους είναι όπως μελετήσουν προσεκτικά τις πρόνοιες του Σχεδίου Χορηγιών, πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ενέργεια.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Χορηγία   

ΧΟΡΗΓΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΓΙΑ 

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος με τη μέθοδο Net Metering ή Virtual Net Metering σε υφιστάμενη κατοικία.

Το φωτοβολταϊκό σύστημα που θα εγκατασταθεί θα πρέπει να είναι ισχύος μέχρι 4,16 kW, να ΜΗΝ αποτελεί επέκταση υφιστάμενου συστήματος και να ΜΗΝ γίνει οποιαδήποτε αύξηση της ισχύος του συστήματος μέχρι την πλήρη αποπληρωμή του.

     
Σήμα_Εμπορευόμενοι

ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥΣ 

Δείτε ΕΔΩ τον κατάλογο ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α3, καθώς και τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει.

   
Δικαιούχοι

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Φυσικά Πρόσωπα τα οποία θα προβούν σε αντίστοιχη επένδυση. 

Ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και η Συμφωνία Συμψηφισμού με τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει απαραίτητα να είναι στο όνομα του Αιτητή.

Ο Αιτητής θα πρέπει να είναι ο ιδιοκτήτης ή εκ των ιδιοκτητών της κατοικίας ή προς όφελος του να έχει εγγραφεί δικαίωμα επικαρπίας επί του ακινήτου.

Ο Αιτητής δεν πρέπει να έχει «ιστορικό επισφαλούς πελάτη» (βλ. ορισμούς σε Σχέδιο Χορηγιών).

   
Αφορά Εγκαταστάσεις Σε

ΑΦΟΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ 

Υφιστάμενες κατοικίες, στις οποίες η αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής ή πολεοδομικής άδειας είχε κατατεθεί πριν την 01.01.2017.

Τα υποστατικά θα πρέπει να υφίστανται και να χρησιμοποιούνται νόμιμα ως κατοικίες, να μην ενοικιάζονται από νομικό πρόσωπο και να μην χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο άσκησης οικονομικής δραστηριότητας.

Η συνολική ετήσια κατανάλωση της κατοικίας κατά το προηγούμενο έτος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 6.000 kWh.

   
Υποβολή Αίτησης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Μόνο ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε (σύνδεσμος στο τέλος αυτής της σελίδας).

Η ΑΙΤΗΣΗ υποβάλλεται ΠΡΙΝ την έναρξη των εργασιών/διαδικασιών υλοποίησης της επένδυσης.
Για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α3 η έναρξη υλοποίησης της επένδυσης πριν την παραχώρηση ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ συνιστά αυτοτελή λόγο άμεσης απόρριψης της ΑΙΤΗΣΗΣ.

   
Ποσά Χορηγίας

ΠΟΣΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ "ΠΟΣΟ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ"

ΠΟΣΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

     €250 ανά εγκατεστημένο kW με μέγιστο ποσό: €1.000

"ΠΟΣΟ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ"

     €1.000 ανά εγκατεστημένο kW με μέγιστο ποσό: €4.000

Η χορηγία και το "ποσό αποπληρωμής" κατατίθενται στον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟ.

   
Σημα_Προθεσμία

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α3 θα εφαρμοστεί μέχρι την οριστική υποβολή 6.000 ΑΙΤΗΣΕΩΝ.

 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

 

 

 

Υποβολή ΑΙΤΗΣΗΣ

 

 


Οι πληροφορίες που παρατίθενται στη σελίδα αυτή είναι συνοπτικές/επιλεκτικές, παρέχονται για σκοπούς γενικής πληροφόρησης και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις πρόνοιες του Σχεδίου Χορηγιών.                

Ανακοινώσεις - Κατηγορία Α3 (2024-2025)

Στατιστικά

Αριθμός αιτήσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα 5, 924