Ανακοίνωση προς ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥΣ του «Σχεδίου Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και ΕΞ.Ε σε κατοικίες 2024-25»

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας (η «Επιτροπή»), εφιστά την προσοχή στην παρ. 17.2 του «Σχεδίου Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας σε κατοικίες 2024-25» η οποία προβλέπει ότι οι ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΙ υποχρεούνται –ως μέρος των υποχρεώσεων συμμετοχής– να παρέχουν στους Αιτητές εμπορική εγγύηση διάρκειας τουλάχιστον επτά (7) χρόνων. Ανάλογη δέσμευση προβλέπεται στη Συμφωνία που έχετε υπογράψει για σκοπούς συμμετοχής σας στο Σχέδιο Χορηγιών.


Υπενθυμίζεται ότι η πιο πάνω υποχρέωση των ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ αφορά ουσιαστικά σε επέκταση της διάρκειας της «νόμιμης εγγύησης» που προβλέπει ο Νόμος 154(I)/2021 από δύο (2) σε επτά (7) έτη και σε επέκταση της ευθύνης του πωλητή (ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥ) έναντι του καταναλωτή-αιτητή για κάθε «έλλειψη συμμόρφωσης». Η δήλωση εμπορικής εγγύησης θα πρέπει να τίθεται στη διάθεση του καταναλωτή-αιτητή γραπτώς ή να περιέχεται σε άλλο σταθερό μέσο (σχετική η Διευκρίνηση με αρ. 1 της Επιτροπής).


Σε συνέχεια αριθμού παραπόνων που έχουν ληφθεί προφορικά και γραπτώς από αιτητές, διαπιστώνεται  εκτεταμένη έλλειψη συμμόρφωσης των ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ με την υπό αναφορά υποχρέωση. 


Συναφώς η Επιτροπή εφιστά την προσοχή των ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ στην πιστή τήρηση των υποχρεώσεων τους, όπως αυτές προβλέπονται στο Σχέδιο Χορηγιών και στη σχετική Συμφωνία Συμμετοχής. Ειδικά σε σχέση με την υποχρέωση παραχώρησης της 7 ετούς εμπορικής εγγύησης, η Επιτροπή έχει αποφασίσει όπως:

  1. υπενθυμίσει στους ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ότι η δήλωση της εμπορικής εγγύησης θα πρέπει να τίθεται στη διάθεση του πελάτη-αιτητή γραπτώς ή να περιέχεται σε άλλο σταθερό μέσο.
  2. απαιτήσει από όλους τους ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥΣ όπως παρέχουν κατάλληλη ενημέρωση στους αιτητές-πελάτες τους οι οποίοι θα υποβάλουν αίτηση για το Σχέδιο Χορηγιών. Σε περίπτωση που έχει ήδη συναφθεί συμφωνία με οποιοδήποτε αιτητή-πελάτη χωρίς να έχει γίνει κατάλληλη και ορθή ενημέρωση, η Επιτροπή αναμένει από τους ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥΣ να ενημερώσουν άμεσα γραπτώς τους αιτητές για την ύπαρξη της εγγύησης.
  3. ότι η Επιτροπή προτίθεται να εφαρμόσει τις πρόνοιες της παρ. 6 των Συμφωνιών και να διαγράψει από τον Κατάλογο ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ οποιοδήποτε εμπορευόμενο δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του.
  4. ότι, επιπρόσθετα, η Επιτροπή θα προωθεί προς την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή για σκοπούς διερεύνησης, οποιαδήποτε σχετική καταγγελία λαμβάνει από αιτητή, η οποία ενδεχομένως να αφορά αθέμιτες εμπορικές πρακτικές ή/και, γενικότερα, παραβιάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών.

28/05/2024