Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κατοικίες 2022-23 Παράταση προθεσμίας υλοποίησης επενδύσεων από τους δικαιούχους της Κατηγορίας 3Β

Με στόχο τη διευκόλυνση των ευάλωτων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και την ενθάρρυνση τους για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει αποφασίσει την αύξηση της προθεσμίας που παραχωρείται στους δικαιούχους της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3Β του πιο πάνω Σχεδίου Χορηγιών για υλοποίηση της επένδυσης και υποβολή Αίτησης Καταβολής Χορηγίας, από εννέα (9) μήνες σε δεκατρείς (13).

Υπενθυμίζεται ότι η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β του υπό αναφορά Σχεδίου Χορηγιών παρέχει σημαντικά αυξημένη χορηγία ύψους μέχρι €5.000 για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε κατοικίες όπου διαμένουν ευάλωτοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β υποβάλλεται αρχικά «Αίτημα Προέγκρισης» προκειμένου να ενημερωθούν οι αιτητές επίσημα κατά πόσο εμπίπτουν στους δικαιούχους της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3Β και, εφόσον παραχωρηθεί Προέγκριση, οι αιτητές θα πρέπει στη συνέχεια εντός καθορισμένης προθεσμίας να υποβάλουν «Αίτηση Καταβολής Χορηγίας». Η «Αίτηση Καταβολής Χορηγίας» υποβάλλεται μετά την πλήρη ολοκλήρωση της επένδυσης και τη διασύνδεση του φωτοβολταϊκού συστήματος με το δίκτυο.

Η αύξηση της υπό αναφορά προθεσμίας από εννέα (9) σε δεκατρείς (13) μήνες, γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 21.4 του Σχεδίου Χορηγιών, λαμβάνοντας υπόψη τις καθυστερήσεις που εντοπίζονται σε όλη την αλυσίδα της διαδικασίας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος, με σκοπό την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του Σχεδίου.