Τροποποίηση Σχεδίου Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Ενεργειακής Αναβάθμισης από Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Φορείς Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα

Σύμφωνα με την παρ. 19.4 του πιο πάνω Σχεδίου Χορηγιών, το οποίο έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 16/03/2022, η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει εγκρίνει τις πιο κάτω τροποποιήσεις στο Σχέδιο Χορηγιών, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του Σχεδίου. Οι  τροποποιήσεις έχουν υιοθετηθεί κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τη Συντονιστική Αρχή: 

1. Μετάθεση ημερομηνίας μέχρι της οποίας ποσό ύψους €3.000.000 δεσμεύεται αποκλειστικά προς όφελος Κοινοτικών Συμβουλίων μέχρι 31.03.2023 (από 31.12.2022). 
 

2. Προσθήκη στα επιλέξιμα ΚΤΗΡΙΑ, των κτηρίων της πρώην Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας για τα οποία οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν υπογράψει άδεια χρήσης με τη διαχειρίστρια εταιρεία Altamira Cyprus. Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις οι αιτητές θα πρέπει να υποβάλουν: 

(α)    τις επιστολές που έλαβαν από τον Υπουργό Οικονομικών ως προς την παραχώρηση των ακινήτων, και 

(β)    τη Συμφωνία Άδειας Χρήσης που υπέγραψαν με την Altamira Cyprus. 

3. Συμπερίληψη της εγκατάστασης αυτόνομων κλιματιστικών στην υφιστάμενη ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Γ.1 (πέραν της αντικατάστασης υφιστάμενων μονάδων, που προβλέπεται ήδη). Συναφώς η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ.1 μετονομάζεται σε «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ». 

4. Συμπερίληψη της αντικατάστασης λαμπτήρων φωτισμού κτηρίων με λαμπτήρες LED στην υφιστάμενη ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤ.1 (πέραν της αντικατάστασης λαμπτήρων δημόσιου φωτισμού, που προβλέπεται ήδη). Συναφώς η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ.1 μετονομάζεται σε «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED». 

Ο πιο πάνω τροποποιήσεις τίθενται σε άμεση εφαρμογή με τη δημοσίευση της παρούσας Ανακοίνωσης.