Παράταση-Τροποποίηση «Σχεδίου Χορηγιών για Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος για τη Φόρτιση Ηλεκτρικού Οχήματος ή Υβριδικού Οχήματος Τύπου Plug-In»

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, κατόπιν σύμφωνης γνώμη της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών, ως η Συντονιστική Αρχή για την υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και σύμφωνα με την παράγραφο 18.4 του «Σχεδίου Χορηγιών για Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος για τη Φόρτιση Ηλεκτρικού Οχήματος ή Υβριδικού Οχήματος Τύπου Plug-In» του 2022, αποφάσισε όπως: 

 

  1. εγκρίνει την παράταση της χρονικής διάρκειας του Σχεδίου Χορηγιών μέχρι τις 20/12/2024, 
  2. εγκρίνει την τροποποίηση του Σχεδίου Χορηγιών κατά τρόπο ώστε να απαλειφθεί η πρόνοια βάσει της οποίας παρέχεται αυξημένη χορηγία σε περίπτωση που στην ίδια οικία υπάρχουν περισσότερα από ένα ηλεκτρικά οχήματα ή υβριδικά οχήματα τύπου plug-in.  

 

19/12/2023