Αρ. Διαγωνισμού: ΤΑΜΕΙΟ  ΑΠΕ και ΕΞΕ/ 02/23 - 1ος προκαταρτικός ενιαίος κατάλογος τελικής κατάταξης υποψηφίων

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Μέρους Α των Εγγράφων του πιο πάνω Διαγωνισμού, η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει ετοιμάσει τον 1ο προκαταρτικό ενιαίο κατάλογο τελικής κατάταξης υποψηφίων, ο οποίος έχει επικυρωθεί από την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε.

Ο 1ος προκαταρτικός ενιαίος κατάλογος τελικής κατάταξης υποψηφίων περιλαμβάνει -σύμφωνα με το σημείο 13.2 του Μέρους Α των Εγγράφων του Διαγωνισμού- τον αύξοντα αριθμό τελικής κατάταξης με φθίνουσα σειρά, τον αριθμό ταυτότητας (με απόκρυψη των πρώτων ψηφίων), τη βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων και τη συνολική βαθμολογία και την κατηγορία των υποψηφίων των οποίων η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κρίθηκε έγκυρη.

ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ότι σύμφωνα με την παρ. 12.1 του Μέρους Α των Εγγράφων του Διαγωνισμού, η βαθμολόγηση των αιτήσεων έγινε με βάση τα κατά δήλωση στοιχεία των υποβληθέντων αιτήσεων. Η επιβεβαίωση της βαθμολογίας θα υπόκειται σε έλεγχο και επαλήθευση πριν την πρόσκληση ανάθεσης ή/και κατά την ανάθεση συμβάσεων ανά δικαιούχο καταλόγου, όπως καθορίζεται αναλυτικά στο ΜΕΡΟΣ Β - (ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) των Εγγράφων Διαγωνισμού.

Με την ανάρτηση του (1ου) προκαταρτικού καταλόγου, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα, εντός προκαθορισμένης προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών (δηλ. μέχρι και την 09/02/2024), να υποβάλουν αιτιολογημένες ενστάσεις προς την Αναθέτουσα Αρχή ή να ζητήσουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη βαθμολογία τους για πιθανά λάθη, όπως:

  1. ενδεχόμενη παράλειψη μοριοδότησης της αίτησης τους
  2. ενδεχόμενο αριθμητικό λάθος στον υπολογισμό των μορίων της αίτησής τους
  3. ενδεχόμενη λανθασμένη ή μη μοριοδότηση συγκεκριμένων υποβληθέντων από μέρους τους στοιχείων/εγγράφων.

Νοείται ότι στο στάδιο αυτό, οι υποψήφιοι δεν έχουν το δικαίωμα προσκόμισης πρόσθετων στοιχείων/εγγράφων/προσόντων, τα οποία ενδεχομένως να χρήζουν μοριοδότησης.

 

Οι ενστάσεις ή οι τυχόν διευκρινήσεις για επαλήθευση της ορθότητας των στοιχείων πρέπει:

  1. να υποβληθούν μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. Ως θέμα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναγράψουν: "Αρ. Διαγωνισμού: 02/23 - Ενστάσεις/Διευκρινήσεις"
  2. να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα
  3. να περιλαμβάνουν το πλήρες ονοματεπώνυμο, τον αριθμό ταυτότητας και το τηλέφωνο επικοινωνίας του ενιστάμενου
  4. να αφορούν τη μοριοδότηση του ενιστάμενου και όχι τη μοριοδότηση άλλου.

Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Ενόψει των πιο πάνω, ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση ή να ζητήσουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη βαθμολογία τους για πιθανά λάθη, καλούνται όπως το πράξουν το αργότερο μέχρι τις 09/02/2024.