Εκχώρηση Αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Διαχείρισης Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

H Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε), σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 14/05/2020, έχοντας υπόψη το εδάφιο (6) του άρθρου 12 του Νόμου Ν112(Ι)/2013, αποφάσισε όπως εκχωρήσει στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας τις πιο κάτω αρμοδιότητες της που απορρέουν από την παράγραφο (β) του εδαφίου 5 του άρθρου 10: 

  • Παραλαβή αιτήσεων 
  • Καταχώρηση αιτήσεων 
  • Αρχειοθέτηση αιτήσεων 
  • Ψηφιοποίηση αιτήσεων 
  • Αξιολόγηση αιτήσεων 
  • Διενέργεια επί τόπου επιθεωρήσεων των επενδύσεων που αφορούν τις αιτήσεις για παροχή επιδοτήσεων ή χρηματοδοτήσεων στα πλαίσια των εκάστοτε Σχεδίων Χορηγιών του Ταμείου 
  • Οποιεσδήποτε άλλες διοικητικές εργασίες που απαιτούνται πριν την πληρωμή των αιτήσεων 
  • Παροχή οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών που θα αποφασιστούν από την Επιτροπή

Η εκχώρηση των πιο πάνω αρμοδιοτήτων αφορά όλα τα Σχέδια Χορηγιών του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε, εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά από την Επιτροπή. 

Το Τέλος Διαχείρισης της κάθε εργασίας θα ισούται με τον μισθό του υπάλληλου που διεκπεραιώνει την εκχωρηθείσα αρμοδιότητα. Νοείται ότι σε περίπτωση που ο υπάλληλος δεν απασχολείται πλήρως για τη διεκπεραίωση της εκχωρηθείσας αρμοδιότητας, το τέλος διαχείρισης θα υπολογίζεται αναλόγως του χρόνου που αφιερώνει.