Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και ΕΞ.Ε στις κατοικίες 2019 (Κατηγορία 3Β)

H Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε με ανακοίνωση της ημερ. 02/04/2020 γνωστοποίησε ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε στις 31/03/2020 αποφάσισε όπως εγκρίνει τροποποίηση της παραγράφου 8.3 του «Σχεδίου Παροχής Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κατοικίες» του 2019, ώστε, για την Κατηγορία 3Β η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος και η υποβολή αίτησης προς τον ΔΣΔ (ΑΗΚ) για έλεγχο και διασύνδεση του συστήματος με το δίκτυο να πρέπει να ολοκληρωθούν εντός δέκα (10) μηνών (στο αρχικό Σχέδιο το χρονοδιάγραμμα ήταν 6 μήνες) από την ημερομηνία της επιστολής προέγκρισης από την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. 

Η παράταση της προθεσμίας από έξι σε δέκα μήνες αφορά όλους τους δικαιούχους της Κατηγορίας 3Β και αποφασίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού.

Νοείται ότι το πιο πάνω δεν αφορά το αντίστοιχο Σχέδιο Χορηγιών που θα ανακοινωθεί το 2020.