3. Μπορώ να υποβάλω αίτηση και μετά να ξεκινήσω την υλοποίηση μιας επένδυσης;

Παρακαλούμε ανατρέξτε στο Σχέδιο Χορηγιών που σας ενδιαφέρει για να ενημερωθείτε για τη διαδικασία υποβολής αίτησης.


Ενημερωτικά, για αρκετά Σχέδια Χορηγιών του Ταμείου όπως Θερμομόνωση Οροφής (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1), Θερμομόνωση Οροφής συνδυασμό με φωτοβολταϊκό σύστημα (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2) και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος για όλους (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Α), εγκατάσταση/αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων), η «Αίτηση για καταβολή χορηγίας» υποβάλλεται ΜΕΤΑ την ολοκλήρωση και εξόφληση της επιλέξιμης επένδυσης.


Για άλλα Σχέδια Χορηγιών όπως εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος για ευάλωτους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας  (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β) θα πρέπει να υποβληθεί «Αίτημα Προέγκρισης» για ένταξη στο Σχέδιο ΠΡΙΝ την υλοποίηση της επένδυσης. Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια ένταξης στο Σχέδιο, οι αιτητές λαμβάνουν προέγκριση και θα πρέπει, εντός καθορισμένης προθεσμίας, να ολοκληρώσουν την επένδυση και να υποβάλουν «Αίτηση για καταβολή χορηγίας».

 

Επιστροφή στις Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)