6. Έχω υποβάλει οριστικά την αίτησή μου αλλά θέλω να κάνω αλλαγές ή να προσθέσω πληροφορίες.

Μετά την Οριστική Υποβολή της Αίτησης δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε τροποποίηση ή/και προσκόμιση πρόσθετων πληροφοριών ή/και παραστατικών. Συμπληρωματικές πληροφορίες/στοιχεία δύναται να υποβληθούν μόνο στην περίπτωση που ζητηθούν από την Επιτροπή κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης.

 

Επιστροφή στις Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)