ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κατοικίες για το έτος 2020

H Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε, λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 17 του υπό αναφορά Σχεδίου Χορηγιών η οποία προβλέπει ότι «Σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμο, η Επιτροπή δύναται, με ανακοίνωση της η οποία δημοσιεύεται -μεταξύ άλλων- στην ιστοσελίδα του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε (www.resecfund.org.cy), να αποσαφηνίσει ή/και να ερμηνεύσει πρόνοιες του παρόντος Σχεδίου», διευκρινίζει με ανακοίνωση της ημερομηνίας 23/6/2020 ότι φυσικά πρόσωπα, τα οποία διαθέτουν ήδη Φωτοβολταϊκό Σύστημα που λειτουργεί με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (Net-Metering), μπορούν να αιτηθούν επιχορήγησης και για την αύξηση της δυναμικότητας του υφιστάμενου συστήματος ως ακολούθως:


(α)    σε περίπτωση που ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΛΑΒΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΟΡΗΓΙΑ για την εγκατάσταση του υφιστάμενου συστήματος μπορούν να αιτηθούν για το σύνολο της νέας/επιπρόσθετης εγκατεστημένης ισχύος και μέχρι των ορίων επιχορήγησης που καλύπτει η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ στην οποία εμπίπτουν οι δικαιούχοι (δηλ. μέχρι 4kW για τις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2 και 3Α και μέχρι 5kW για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β).


(β)    σε περίπτωση που ΕΙΧΑΝ ΛΑΒΕΙ ΧΟΡΗΓΙΑ για την εγκατάσταση του υφιστάμενου συστήματος, μπορούν να αιτηθούν μόνο για τη νέα εγκατεστημένη ισχύ και μέχρι συνολικής εγκατεστημένης ισχύος (λαμβάνοντας υπόψη και το υφιστάμενο σύστημα) που δεν θα υπερβαίνει τα όρια επιχορήγησης που καλύπτει η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ στην οποία εμπίπτουν οι δικαιούχοι (δηλ. μέχρι 4kW για τις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2 και 3Α και μέχρι 5kW για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β). Το πιο πάνω εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις και ανεξάρτητα από τον χρόνο εγκατάστασης και επιχορήγησης του υφιστάμενου Φωτοβολταϊκού Συστήματος.


(γ)    σε περίπτωση που για την εγκατάσταση του υφιστάμενου συστήματος ο αιτητής ΕΙΧΕ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ ΛΑΒΕΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΙΑ (στο πλαίσιο της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3Β ή αντίστοιχης), μπορεί να αιτηθεί μόνο για ένταξη στις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2 και 3Α και μόνο για τη νέα εγκατεστημένη ισχύ μέχρι συνολικής εγκατεστημένης ισχύος  (λαμβάνοντας υπόψη και το υφιστάμενο σύστημα) 4kW.


(δ)    σε περίπτωση που για την εγκατάσταση του υφιστάμενου συστήματος ο αιτητής ΕΙΧΕ ΛΑΒΕΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΙΑ (στο πλαίσιο της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3Β ή αντίστοιχης) αλλά έχουν παρέλθει τα πέντε (5) χρόνια από τον χρόνο καταβολής της χορηγίας, μπορεί να αιτηθεί για ένταξη στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β και μόνο για τη νέα εγκατεστημένη ισχύ μέχρι συνολικής εγκατεστημένης ισχύος  (λαμβάνοντας υπόψη και το υφιστάμενο σύστημα) 5kW.


(ε)    σε περίπτωση που ο αιτητής ΕΙΧΕ ΛΑΒΕΙ ΧΟΡΗΓΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 ή 3Α για την εγκατάσταση του υφιστάμενου συστήματος, μπορεί να αιτηθεί χορηγίας για την επέκταση του ΦΒ συστήματος ως δικαιούχος της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3Β (αν πλέον μπορεί να ενταχθεί στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) μόνο για τη νέα εγκατεστημένη ισχύ και μέχρι συνολικής εγκατεστημένης ισχύος  (λαμβάνοντας υπόψη και το υφιστάμενο σύστημα) 5kW.