Προϋπολογισμός

Το Ταμείο αποτελεί χωριστή οντότητα με δικούς του πόρους και δικό του προϋπολογισμό. Η κυριότερη πηγή εσόδων του Ταμείου για τη χρηματοδότηση των Σχεδίων Χορηγιών και κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών του εξόδων είναι το Τέλος Κατανάλωσης (ή Τέλος ΑΠΕ) που επιβάλλεται στους καταναλωτές ηλεκτρισμού. Το τέλος, εισπράττεται από τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΗΚ), μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου καταρτίζεται κάθε χρόνο από την Επιτροπή και υπόκειται στην έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων.       

Ο προϋπολογισμός καλύπτει το οικονομικό πρόγραμμα του Ταμείου για κάθε οικονομικό έτος, το οποίο αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του εκάστοτε οικονομικού έτους.

Προϋπολογισμός Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε 2024 (Νόμος 35(ΙΙ) του 2024)

Προϋπολογισμός Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε 2023 (Νόμος 53(ΙΙ) του 2022)

Προϋπολογισμός Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε 2022 (Νόμος 55(ΙΙ) του 2021)

Προϋπολογισμός Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε 2021 (Νόμος 31(ΙΙ) του 2021)