ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 2020 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

Θερμομόνωση Οροφής υφιστάμενης κατοικίας σε συνδυασμό με εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος με τη μέθοδο Net Metering σε κατοικίες οικιακών καταναλωτών

Η υποβολή αιτήσεων για το Σχέδιο Χορηγιών έχει τερματιστεί στις 20.12.2020

 

Το Σχέδιο Χορηγιών αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων, υπό μορφή κυβερνητικής χορηγίας, για την ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και εφαρμογή μέτρων ΕΞ.Ε σε υφιστάμενες οικοδομές που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες και συμβολή στην επίτευξη των εθνικών υποχρεώσεων ΑΠΕ και ΕΞ.Ε

icon 1

ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ …

Θερμομόνωση Οροφής υφιστάμενης κατοικίας σε συνδυασμό με εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος με τη μέθοδο Net Metering

icon 2

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ …

Φυσικά Πρόσωπα τα οποία έχουν προβεί σε αντίστοιχη επένδυση.

icon 3


ΑΦΟΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ …

Υφιστάμενες κατοικίες, στις οποίες η αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής ή πολεοδομικής άδειας είχε κατατεθεί πριν την 21.12.2007.

icon 4

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ …

Μόνο ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Υποβολής και Διαχείρισης Αιτήσεων.

icon 5

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ …

Εφαρμόζεται σε επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά την 01/10/2019.

icon 7


ΠΟΣΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ …

35% επί των επιλέξιμων δαπανών θερμομόνωσης με μέγιστο ποσό € 1.800 και €300 ανά kW Φωτοβολταϊκού Συστήματος με μέγιστο ποσό τα €1.200

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 • Πριν την υποβολή «Αίτησης για Καταβολή Χορηγίας» συστήνεται όπως μελετήσετε προσεκτικά το Σχέδιο Χορηγιών, τον Οδηγό Υποβολής Αίτησης και τυχόν διευκρινίσεις/ανακοινώσεις που θα αναρτηθούν στην παρούσα ιστοσελίδα.

 

 • Για να μπορέσετε να υποβάλετε «Αίτησης για Καταβολή Χορηγίας», θα πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό στο σύστημα (σε περίπτωση που δεν έχετε ήδη). Κατά τη δημιουργία λογαριασμού θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε σε ηλεκτρονική μορφή (scan), Αντίγραφο δελτίου ταυτοποίησης ως ακολούθως:
  • Για πολίτες με Κυπριακή Υπηκοότητα: Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
  • Για πολίτες της ΕΕ: Βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ένωσης και Μελών της οικογένειας του που είναι επίσης πολίτες της Ένωσης
  • Για πολίτες τρίτων χωρών: Alien Registration Card (ARC)

 

 • Κατά την υποβολή «Αίτησης για Καταβολή Χορηγίας» θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε τα πιο κάτω δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή (scan):
  1. Αναλυτικά Τιμολόγια και Αποδείξεις Πληρωμής που αφορούν την επένδυση. Δείτε παρ. 11 του Σχεδίου Χορηγιών όσον αφορά το υποχρεωτικό περιεχόμενο και τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα Τιμολόγια και Αποδείξεις προκειμένου να γίνουν αποδεκτά.
   • Σε περίπτωση που τα τιμολόγια ή/και αποδείξεις έχουν εκδοθεί σε διαφορετικό όνομα από αυτό του αιτητή, θα πρέπει επιπρόσθετα να υποβληθεί σχετική Βεβαίωση.
  2. Κατάσταση από τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΗΚ), στην οποία να αναγράφεται η διατίμηση και η ημερομηνία σύνδεσης του υποστατικού (η οποία θα πρέπει να είναι πριν την 21.12.2007).
   • Σε περίπτωση αιτήσεων στις οποίες η αίτηση για έκδοση της άδειας οικοδομής ή της πολεοδομικής άδειας της κατοικίας, είχε κατατεθεί πριν την 21.12.2007, αλλά η πρώτη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο έγινε μετά την 21.12.2007, οι αιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν σχετικά τεκμήρια (αντίγραφο άδειας οικοδομής ή/και της πολεοδομική αίτησης ή/και των αιτήσεων για έκδοση τους), καθώς και πρόσφατο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος.
  3. Υπεύθυνη δήλωση από τον εγκαταστάτη της θερμομόνωσης στην οποία να περιγράφεται αναλυτικά η επένδυση και να πιστοποιείται υπεύθυνα ότι έχει υλοποιηθεί.
  4. Φύλλο Υπολογισμού του μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας (U) για τις οροφές που συνιστούν μέρος του κελύφους της κατοικίας, υπογεγραμμένο είτε από ενεργειακό ελεγκτή κατηγορίας Α είτε από ειδικευμένο εμπειρογνώμονα ή Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης που εκδόθηκαν πριν και μετά την εφαρμογή θερμομόνωσης στην οροφή.
  5. Βεβαίωση από τον ΔΣΔ (ΑΗΚ) σύμφωνα με την οποία το Πιστοποιητικό Καταλληλότητας του Φωτοβολταϊκού Συστήματος έχει εκδοθεί μετά την 01/10/2019 συμπεριλαμβανομένης. 
   Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, η υπό αναφορά Βεβαίωση από τον ΔΣΔ (ΑΗΚ) δεν είναι διαθέσιμη, θα πρέπει να υποβάλετε αντίγραφο του Πιστοποιητικού Καταλληλότητας.
    

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαδικασία υποβολής αίτησης για Σχέδιο Χορηγιών Κατηγορίας 2

 

 

Application Statistics

Οριστικά υποβληθείσες Αιτήσεις 48

Ανακοινώσεις