ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 2020 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Α

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος με τη μέθοδο Net Metering σε κατοικίες οικιακών καταναλωτών

Η υποβολή αιτήσεων για το Σχέδιο Χορηγιών έχει τερματιστεί στις 20.12.2020

 

Το Σχέδιο Χορηγιών αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων, υπό μορφή κυβερνητικής χορηγίας, για την ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και εφαρμογή μέτρων ΕΞ.Ε σε υφιστάμενες οικοδομές που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες και συμβολή στην επίτευξη των εθνικών υποχρεώσεων ΑΠΕ και ΕΞ.Ε.

icon 1

ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ …

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος με τη μέθοδο Net Metering

icon 2

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ …

Φυσικά Πρόσωπα τα οποία έχουν προβεί σε αντίστοιχη επένδυση.

icon 3


ΑΦΟΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ …

Υφιστάμενες κατοικίες, στις οποίες η αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής ή πολεοδομικής άδειας είχε κατατεθεί πριν την 01.01.2017.

icon 4

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ …

Μόνο ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Υποβολής και Διαχείρισης Αιτήσεων.

icon 5

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ …

Εφαρμόζεται σε επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά την 01/10/2019.

icon 7


ΠΟΣΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ …

€250 ανά kW Φωτοβολταϊκού Συστήματος με μέγιστο ποσό τα € 1.000.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 • Πριν την υποβολή «Αίτησης για Καταβολή Χορηγίας» συστήνεται όπως μελετήσετε προσεκτικά το Σχέδιο Χορηγιών, τον Οδηγό Υποβολής Αίτησης και τυχόν διευκρινίσεις/ανακοινώσεις που θα αναρτηθούν στην παρούσα ιστοσελίδα.

 

 • Για να μπορέσετε να υποβάλετε «Αίτησης για Καταβολή Χορηγίας», θα πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό στο σύστημα (σε περίπτωση που δεν έχετε ήδη). Κατά τη δημιουργία λογαριασμού θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε σε ηλεκτρονική μορφή (scan), Αντίγραφο δελτίου ταυτοποίησης ως ακολούθως:
  • Για πολίτες με Κυπριακή Υπηκοότητα: Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
  • Για πολίτες της ΕΕ: Βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ένωσης και Μελών της οικογένειας του που είναι επίσης πολίτες της Ένωσης
  • Για πολίτες τρίτων χωρών: Alien Registration Card (ARC)

 

 • Κατά την υποβολή «Αίτησης για Καταβολή Χορηγίας» θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε τα πιο κάτω δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή (scan):
  1. Αναλυτικά Τιμολόγια και Αποδείξεις Πληρωμής που αφορούν την επένδυση. Δείτε παρ. 11 του Σχεδίου Χορηγιών όσον αφορά το υποχρεωτικό περιεχόμενο και τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα Τιμολόγια και Αποδείξεις προκειμένου να γίνουν αποδεκτά.
   • Σε περίπτωση που τα τιμολόγια ή/και αποδείξεις έχουν εκδοθεί σε διαφορετικό όνομα από αυτό του αιτητή, θα πρέπει επιπρόσθετα να υποβληθεί σχετική Βεβαίωση.
  2. Βεβαίωση από τον ΔΣΔ (ΑΗΚ) σύμφωνα με την οποία: 

                      α)     Η άδεια οικοδομής της κατοικίας έχει ημερομηνία έκδοσης πριν την 01/01/2017. 
                      β)     Το Πιστοποιητικό Καταλληλότητας του Φωτοβολταϊκού Συστήματος έχει εκδοθεί μετά την 01/10/2019 συμπεριλαμβανομένης. 
Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η υπό αναφορά βεβαίωση από τον ΔΣΔ (ΑΗΚ) δεν είναι διαθέσιμη, θα πρέπει να υποβάλετε αντίγραφο του Πιστοποιητικού Καταλληλότητας, καθώς και τεκμήρια (αντίγραφο άδειας οικοδομής ή/και της πολεοδομικής αίτησης ή/και των αιτήσεων για έκδοση τους) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι η αίτηση για έκδοση της άδειας οικοδομής ή της πολεοδομικής άδειας της κατοικίας σας είχε κατατεθεί πριν την 01/01/2017.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαδικασία υποβολής αίτησης για σχέδιο χορηγιών Κατηγορίας 3Α

 

Application Statistics

Οριστικά υποβληθείσες Αιτήσεις 2463

Ανακοινώσεις