Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και ΕΞ.Ε σε κατοικίες 2020 - Αύξηση προθεσμίας υποβολής «Αίτησης για καταβολή χορηγίας» στους δικαιούχους ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3Β

H Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας ανακοινώνει ότι, στη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 17/09/2021, αποφάσισε όπως αυξηθεί η προθεσμία που παραχωρείται στους δικαιούχους της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3Β του Σχεδίου του 2020 για υποβολή «Αίτησης για καταβολή χορηγίας» από εννέα (9) μήνες σε δεκατρείς (13).


Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι:
1.    Η πιο πάνω παράταση αφορά αποκλειστικά τους αιτητές της Κατηγορίας 3Β που είχαν λάβει Προέγκριση βάσει του Σχεδίου Χορηγιών που εφαρμόστηκε το 2020.
2.    Η παράταση αφορά στον χρόνο υποβολής της «Αίτησης για καταβολή χορηγίας». Σε κάθε περίπτωση, τα συστήματα για να είναι επιλέξιμα για χορηγία θα πρέπει να έχουν διασυνδεθεί με το δίχτυο εντός του χρονοδιαγράμματος των εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία παραχώρησης Προέγκρισης.

Η πιο πάνω απόφαση έχει ληφθεί σύμφωνα με την παράγραφο 17 του Σχεδίου Χορηγιών με σκοπό την ομαλή λειτουργία του Σχεδίου, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη ότι η υπό αναφορά διαδικασία εφαρμόστηκε για πρώτη φορά με το Σχέδιο Χορηγιών του 2020. Ενόψει των πιο πάνω και για σκοπούς προστασίας των αιτητών, η Επιτροπή τους καλεί να μεριμνήσουν για την έγκαιρη υλοποίηση της επένδυσης και υποβολή της «Αίτησης για καταβολή χορηγίας» εντός του πιο πάνω χρονοδιαγράμματος. Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σχεδίου Χορηγιών η Επιτροπή δεν δύναται να παραχωρήσει παράταση σε μεμονωμένες αιτήσεις.