ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β (2022-23)

 ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 2022-2023

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β: Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας

Σήμα Σχεδίου

  

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτο στάδιο, οι αιτητές θα πρέπει να υποβάλουν "Αίτημα Προέγκρισης" προκειμένου να εγκριθούν ως δικαιούχοι του Σχεδίου.

  

Οι αιτητές που θα λαμβάνουν Προέγκριση θα πρέπει εντός δεκατριών (13) μηνών να υποβάλουν «Αίτηση Καταβολής Χορηγίας» η οποία υποβάλλεται μετά την πλήρη ολοκλήρωση της επένδυσης και τη διασύνδεση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος με το δίκτυο. Συνεπώς εντός του διαστήματος των δεκατριών (13) μηνών, οι δικαιούχοι θα πρέπει -με δική τους ευθύνη- να μεριμνήσουν για την έγκαιρη εγκατάσταση του συστήματος και υποβολή αίτησης προς τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ) για έλεγχο και διασύνδεση του συστήματος.

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ:

  • Θα πρέπει να μεριμνήσετε για την έγκαιρη υλοποίηση της επένδυσης και τη διασύνδεση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος με το δίκτυο, ώστε να υποβάλετε «Αίτηση Καταβολής Χορηγίας» εντός της προθεσμίας των δεκατριών (13) μηνών. Αν δεν υποβάλετε «Αίτηση Καταβολής Χορηγίας» εντός των δεκατριών (13) μηνών η παρούσα Προέγκριση ανακαλείται αυτοδικαίως και χωρίς δυνατότητα παρατάσεως.
  • Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να διευθετήσετε ώστε η αίτηση προς τον ΔΣΔ (ΑΗΚ) για τη διασύνδεση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος με το δίκτυο να υποβληθεί έγκαιρα. Ενδεικτικά προτρέπεστε όπως υποβάλετε σχετική αίτηση προς τον ΔΣΔ (ΑΗΚ) το αργότερο εντός 4 μηνών από την ημερομηνία παραχώρησης της παρούσας Προέγκρισης.
  • Δυνατότητα Επικαιροποίησης Προέγκρισης: Παρακαλούμε δείτε την παράγραφο 7.21 (σελίδα 13) του Σχεδίου Χορηγιών, σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αδυνατείτε να ολοκληρώσετε την επένδυση και να υποβάλετε «Αίτηση Καταβολής Χορηγίας» εντός της προθεσμίας των δεκατριών (13) μηνών.

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

  • Επιλέξιμες είναι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά την 01/08/2021 συμπεριλαμβανομένης. Ως ημερομηνία πραγματοποίησης της επένδυσης, θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού Καταλληλόλητας της ηλεκτρικής εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού Συστήματος από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ).
  • Η Προέγκριση αφορά την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στη διεύθυνση της οικίας που είχατε δηλώσει στο Αίτημα Προέγκρισης σας. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση γίνει σε διαφορετική διεύθυνση ή/και οικία, θα απορρίπτεται.
  • Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σχεδίου Χορηγιών, η αίτηση για έκδοση της άδειας οικοδομής ή της πολεοδομικής άδειας της κατοικίας στην οποία θα γίνει η εγκατάσταση θα πρέπει να είχε κατατεθεί πριν την 01/01/2017. Συνεπώς σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής ή πολεοδομικής άδειας της οικίας είχε κατατεθεί μετά την 01/01/2017 η Προέγκριση αυτή θα ανακληθεί άμεσα και η επένδυση θα χαρακτηριστεί ως μη επιλέξιμη για καταβολή χορηγίας. Η επένδυση πραγματοποιείται με ευθύνη του αιτητή, ο οποίος θεωρείται ότι έχει διαβάσει και κατανοήσει τις πρόνοιες του Σχεδίου Χορηγιών.
  • Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σχεδίου Χορηγιών, για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β οι αιτητές μπορούν να ζητήσουν να καταβληθεί η χορηγία απευθείας στον εγκαταστάτη του Φωτοβολταϊκού Συστήματος προς εξόφληση των τιμολογίων αγοράς (βλ. παρ. 5.1(vi) Σχεδίου Χορηγιών)  (το υπόλοιπο ποσό θα πρέπει να εξοφληθεί από εσάς πριν την υποβολή «Αίτησης Καταβολής Χορηγίας»).
  • Ο ΦΠΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ. Σε περίπτωση που το κόστος αγοράς (χωρίς ΦΠΑ) είναι μικρότερο από το ποσό χορηγίας της συσκευής για την οποία υποβάλλεται αίτηση, τότε το ποσό της χορηγίας θα ισούται με το κόστος αγοράς (χωρίς ΦΠΑ).

 

 Για καλύτερη καθοδήγηση κατά την υλοποίηση της επένδυσης, οι αιτητές παροτρύνονται όπως συμβουλευθούν το πιο κάτω έντυπο:

 

  Συμβουλές προς αιτητές-Θερμομόνωση οροφής Φωτοβολταϊκά ενωμένα με το δίκτυο - Συμβουλές προς τους αιτητές