Αγορά υπηρεσιών από άνεργους πτυχιούχους (Μηχανικής, Οικονομικών, Λογιστικής) για τις ανάγκες αξιολόγησης ή/και διαχείρισης αιτήσεων για τα Σχέδια Χορηγιών του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε (Αρ. Διαγωνισμού: 01/22)

H Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε ανακοινώνει την προκήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για αγορά υπηρεσιών από άνεργους πτυχιούχους επιλεγμένων ειδικοτήτων (Μηχανική Επιστήμη ή/και Οικονομικά ή/και Λογιστική) για τις ανάγκες αξιολόγησης/διαχείρισης των αιτήσεων για τα Σχεδία Χορηγιών του Ταμείου. Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η σειρά κατάταξης στον ενιαίο κατάλογο τελικής κατάταξης που θα δημιουργηθεί, με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, αφού πρώτα μελετήσουν τους όρους του διαγωνισμού, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους μέσω της ιστοσελίδας, www.resecfund.org.cy/application. Τελευταία ημερομηνία υποβολής είναι η 03/08/2022 και ώρα 14:00.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Για ερωτήματα που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  απευθύνονται στην Επιτροπή, μέσω της «φόρμας επικοινωνίας» που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε, μέχρι τις 01/08/2022 και ώρα 15:00. Ως «Θέμα» του μηνύματος, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αναγράφουν: «Αρ. Διαγωνισμού: ΤΑΜΕΙΟ  ΑΠΕ και ΕΞΕ/ 01/22».

 

14/07/2022