3. Πως γίνεται ο έλεγχος/επιβεβαίωση ότι κάποιος είναι όντως ευάλωτος;

Οι "ευάλωτοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας" είναι είτε λήπτες συγκεκριμένων επιδομάτων, είτε άτομα που πάσχουν από συγκεκριμένες παθήσεις. 

Κατά συνέπεια, για να θεωρηθεί κάποιος ευάλωτος καταναλωτής, θα πρέπει είτε να λαμβάνει από την αρμόδια αρχή κάποιο από τα συγκεκριμένα επιδόματα που αναφέρονται στα Διατάγματα Κ.Δ.Π.308/2023 και Κ.Δ.Π.309/2023, είτε να είναι καταχωρημένος στα αρχεία του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) ως πάσχοντας κάποιας από τις συγκεκριμένες παθήσεις που που προβλέπονται στα Διατάγματα.

Δείτε εδώ τον πλήρη κατάλογο "ευάλωτων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας" που καθορίζονται στα πιο πάνω Διατάγματα.

Συνεπώς, η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε επιβεβαιώνει μετά από αίτημα προς τις αρμόδιες αρχές που παραχωρούν τα συγκεκριμένα επιδόματα, κατά πόσο είχε παραχωρηθεί το αμέσως προηγούμενο διάστημα (πχ. μήνα) στον "κατά δήλωση ευάλωτο καταναλωτή" το συγκεκριμένο επίδομα ή/και επιβεβαιώνει από τον ΟΑΥ ότι ο "κατά δήλωση ευάλωτος καταναλωτής" περιλαμβάνεται όντως στα αρχεία του οργανισμού ως πάσχοντας συγκεκριμένης πάθησης. Σημειώνεται ότι, ο έλεγχος γίνεται βάσει των στοιχείων που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΓΕΣΥ και βάσει της ενημέρωσης που καταχωρείται από τον προσωπικό γιατρό. Για να θεωρηθεί ένας ασθενής ως ευάλωτος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας και να λάβει αντίστοιχη έγκριση για ένταξη στα Σχέδια Χορηγιών του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε, θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο (2) καταχωρήσεις/επισκέψεις από/στον προσωπικό γιατρό που να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη της συγκεκριμένης ασθένειας

Το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞ.Ε δεν διαθέτει κατάλογο όλων των εν δυνάμει "ευάλωτων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας". Για να επιβεβαιωθεί ότι κάποιο πρόσωπο εμπίπτει στους "ευάλωτους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας", θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθεί "Αίτημα Προέγκρισης" ώστε η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου να υποβάλει στη συνέχεια αίτημα ενημέρωσης προς τις αρμόδιες αρχές ειδικά για το συγκεκριμένο πρόσωπο που δηλώνεται ως ευάλωτος καταναλωτής.

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου δεν εξετάζει (και ούτε έχει τη δυνατότητα να εξετάσει) κατά πόσο οποιοδήποτε πρόσωπο πληροί τις προϋποθέσεις να καταστεί λήπτης οποιουδήποτε από τα συγκεκριμένα επιδόματα που καθορίζονται στα Διατάγματα, ούτε κατά πόσο πάσχει από συγκεκριμένη πάθηση. Κατά συνέπεια, πριν υποβληθεί "Αίτημα Προέγκρισης", ο αιτητής θα πρέπει να μεριμνήσει/επιβεβαιώσει ότι ο ευάλωτος καταναλωτής που θα δηλωθεί έχει ήδη καταστεί λήπτης κάποιου από τα συγκεκριμένα επιδόματα (να έχει ήδη λάβει το επίδομα) ή είναι καταχωρημένος στα αρχεία του ΟΑΥ ως πάσχοντας κάποιας από τις συγκεκριμένες παθήσεις.

Επιστροφή στις Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)