Έναρξη υποβολής προτάσεων για το Σχέδιο Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Ενεργειακής Αναβάθμισης από Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Φορείς Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε ανακοινώνει την έναρξη υποβολής Προτάσεων για το «Σχέδιο Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Ενεργειακής Αναβάθμισης από Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Φορείς Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα». Η υποβολή Προτάσεων θα παραμείνει ανοικτή μέχρι την εξάντληση ή δέσμευση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ή μέχρι 31.12.2023, όποιο από τα δυο επισυμβεί πρώτο. 

Το Σχέδιο είχε προκηρυχθεί στις 16/03/2022 ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να το μελετήσουν και να προετοιμαστούν κατάλληλα. 

Ο προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται στα €9 εκατ. (ποσό ύψους €3 εκατ. δεσμεύεται μέχρι 31.03.2023 αποκλειστικά προς όφελος Κοινοτικών Συμβουλίων) και αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων για την ενθάρρυνση της υλοποίησης επενδύσεων ενεργειακής αναβάθμισης από Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ) και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δίκαιου (ΝΠΔΔ). Μέσω του Σχεδίου επιδιώκεται ειδικότερα, η εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση της υφιστάμενης κτιριακής υποδομής των ΑΤΑ και ΝΠΔΔ και η συμβολή στην επίτευξη των εθνικών υποχρεώσεων ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. 

Βασικός στόχος του Σχεδίου είναι η επίτευξη μείωσης της κατανάλωσης  πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 30%, κατά μέσο όρο από όλες τις στηριζόμενες επενδύσεις στο πλαίσιο του Σχεδίου. Συγκεκριμένα, για κάθε κτίριο που θα επιχορηγηθεί θα πρέπει να επιτευχθεί μετατροπή του σε Κτίριο με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας, ενώ για κάθε άλλη υποδομή θα πρέπει να επιτευχθεί εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον 30%.

Δικαίωμα υποβολής Πρότασης έχουν οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Συμπράξεις Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.  Από τους δικαιούχους του Σχεδίου εξαιρούνται φορείς που αναπτύσσουν οικονομική δραστηριότητα ή/και επενδύσεις σε υποδομές που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο άσκησης οικονομικής δραστηριότητας.

Το ποσοστό χρηματοδότησης έχει καθοριστεί σε 100% επί των πραγματικών επιλέξιμων δαπανών (χωρίς ΦΠΑ). 

Το ελάχιστο ύψος των Προτάσεων είναι οι €10.000 και το μέγιστο ύψος χορηγίας οι €700.000. Η χορηγία είναι 100% επί των επιλέξιμων δαπανών (προ ΦΠΑ). 

Το Σχέδιο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Κανονισμός (ΕΕ) 2021/241) κάτω από τον άξονα «Ταχεία μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία». Την ευθύνη διαχείρισης και εφαρμογής του Σχεδίου (φορέας υλοποίησης), έχει η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε.

Όλες οι πληροφορίες για το Σχέδιο και η πρόσβαση στη διαδικασία υποβολής Πρότασης, βρίσκονται αναρτημένα εδώ.