ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 2021 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Α

ΤΟ ΣΧEΔΙΟ ΑΥΤO EΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ 2021
ΟΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Με τη χρηματοδότηση της ΕΕ

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος με τη μέθοδο Net Metering σε κατοικίες οικιακών καταναλωτών

Για καλύτερη καθοδήγηση σας κατά την υλοποίηση της επένδυσης, δείτε το έντυπο:
Συμβουλές προς αιτητές-Θερμομόνωση οροφής
Φωτοβολταϊκά ενωμένα με το δίκτυο -
Συμβουλές προς τους αιτητές

 

Το Σχέδιο Χορηγιών αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων, υπό μορφή κυβερνητικής χορηγίας, για την ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και εφαρμογή μέτρων ΕΞ.Ε σε υφιστάμενες οικοδομές που χρησιμοποιούνται νόμιμα ως κατοικίες και συμβολή στην επίτευξη των εθνικών υποχρεώσεων ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. 

icon 1

ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ …

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος με τη μέθοδο Net Metering

icon 2

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ …

Φυσικά Πρόσωπα τα οποία έχουν προβεί σε αντίστοιχη επένδυση.

icon 3

ΑΦΟΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ …

Υφιστάμενες κατοικίες, στις οποίες η αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής ή πολεοδομικής άδειας είχε κατατεθεί πριν την 01.01.2017.

icon 4

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ …

Μόνο ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Υποβολής και Διαχείρισης Αιτήσεων.

icon 5

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ …

Εφαρμόζεται σε επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά την 09/06/2020.

icon 7

ΠΟΣΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ …

€250 ανά kW Φωτοβολταϊκού Συστήματος με μέγιστο ποσό τα € 1.000.

Για τις ορεινές περιοχές το ποσό χορηγίας διπλασιάζεται (αύξηση 100%).

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 • Η ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.

 

 • Πριν την υποβολή «Αίτησης για Καταβολή Χορηγίας» συστήνεται όπως μελετήσετε προσεκτικά το Σχέδιο Χορηγιών, τον Οδηγό Υποβολής Αίτησης και τυχόν διευκρινίσεις/ανακοινώσεις που θα αναρτηθούν στην παρούσα ιστοσελίδα.

 

 • Για να μπορέσετε να υποβάλετε «Αίτησης για Καταβολή Χορηγίας», θα πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό στο σύστημα (σε περίπτωση που δεν έχετε ήδη). Κατά τη δημιουργία λογαριασμού θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε σε ηλεκτρονική μορφή (scan), Αντίγραφο δελτίου ταυτοποίησης ως ακολούθως:
  • Για πολίτες με Κυπριακή Υπηκοότητα: Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
  • Για πολίτες της ΕΕ: Βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ένωσης και Μελών της οικογένειας του που είναι επίσης πολίτες της Ένωσης
  • Για πολίτες τρίτων χωρών: Alien Registration Card (ARC)

 

 • Κατά την υποβολή «Αίτησης για Καταβολή Χορηγίας» θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε τα πιο κάτω δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή (scan):
  1. Αντίγραφο Πρόσφατου Λογαριασμού Ηλεκτρικού Ρεύματος στο όνομα του αιτητή που να αφορά την οικιστική μονάδα στην οποία έγινε η εγκατάσταση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος.
  2. Αναλυτικά Τιμολόγια που αφορούν την επένδυση. Δείτε παρ. 11 του Σχεδίου Χορηγιών όσον αφορά το υποχρεωτικό περιεχόμενο και τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα Τιμολόγια προκειμένου να γίνουν αποδεκτά.
   • Σε περίπτωση που τα τιμολόγια έχουν εκδοθεί σε διαφορετικό όνομα από αυτό του αιτητή, θα πρέπει επιπρόσθετα να υποβληθεί σχετική Βεβαίωση.
  3. Βεβαίωση από τον ΔΣΔ (ΑΗΚ) σύμφωνα με την οποία:
   • α) Η άδεια οικοδομής της κατοικίας έχει ημερομηνία έκδοσης πριν την 01/01/2017.
   • β) Το Πιστοποιητικό Καταλληλότητας του Φωτοβολταϊκού Συστήματος έχει εκδοθεί μετά την 09/06/2020 συμπεριλαμβανομένης.
    • Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η υπό αναφορά βεβαίωση από τον ΔΣΔ (ΑΗΚ) δεν είναι διαθέσιμη, θα πρέπει να υποβάλετε αντίγραφο του Πιστοποιητικού Καταλληλότητας, καθώς και τεκμήρια (αντίγραφο άδειας οικοδομής ή/και της πολεοδομικής αίτησης ή/και των αιτήσεων για έκδοση τους) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι η αίτηση για έκδοση της άδειας οικοδομής ή της πολεοδομικής άδειας της κατοικίας σας είχε κατατεθεί πριν την 01/01/2017.

 

 • Μέσω του παρόντος Σχεδίου Χορηγιών προωθείται η υλοποίηση δράσεων που περιλαμβάνονται στην Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, εγκαταστάσεις που γίνονται σε οικίες οι οποίες εμπίπτουν μέσα στις ορεινές περιοχές λαμβάνουν αυξημένη χορηγία κατά 100%. Επισημαίνεται ότι, oι ορεινές περιοχές ορίζονται αποκλειστικά βάσει ταχυδρομικού κώδικα από τον Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ο κατάλογος των ταχυδρομικών κωδικών που προσδιορίζουν τις ορεινές περιοχές, όπως αυτός έχει ετοιμαστεί από τον Επίτροπο, παρατίθεται εδώ.

 

 • Ενδεικτικός μέσος χρόνος αποπεράτωσης αιτήσεων: 6 μήνες. Η πληροφόρηση αυτή παρέχεται μη δεσμευτικά και με βάση τα σημερινά δεδομένα και υπό την προϋπόθεση ότι η Αίτηση θα υποβληθεί πλήρης και δεν θα διαπιστωθούν προβλήματα/ελλείψεις.
   

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαδικασία υποβολής αίτησης για σχέδιο χορηγιών Κατηγορίας 3Α

 

 

Application Statistics

Οριστικά υποβληθείσες Αιτήσεις 2, 558

Ανακοινώσεις