ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Σύμβολο Σχεδίου

  

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτο στάδιο, οι αιτητές θα πρέπει να υποβάλουν "Αίτημα Προέγκρισης" προκειμένου να εγκριθούν ως δικαιούχοι του Σχεδίου.

  

Οι αιτητές που θα λαμβάνουν Προέγκριση θα πρέπει, εντός οκτώ (8) μηνών, να αγοράσουν/εγκαταστήσουν τις ηλεκτρικές συσκευές και να υποβάλουν –μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος– «Αίτηση για Καταβολή Χορηγίας».

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ, ΟΙ ΑΙΤΗΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

 • μέχρι τρία (3) κλιματιστικά ή/και

 • μέχρι ένα (1) πλυντήριο ρούχων ή/και

 • μέχρι ένα (1) ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη

Με την αγορά της κάθε συσκευής, οι δικαιούχοι οφείλουν να παραδώσουν για σκοπούς ανακύκλωσης την αντίστοιχη παλιά συσκευή στον Προμηθευτή (Σημείο Πώλησης). Για τα κλιματιστικά η παλιά συσκευή μπορεί εναλλακτικά να παραδοθεί στον Εγκαταστάτη.

   

Τονίζεται ότι ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ο αιτητής θα πρέπει να εξασφαλίσει υπογεγραμμένη Βεβαίωση από τον Προμηθευτή (Σημείο Πώλησης) σε τυποποιημένο έντυπο. Τα τυποποιημένα έντυπα Βεβαιώσεων, ανά είδος συσκευής, παρατίθενται στους πιο κάτω συνδέσμους:

Κατά συνέπεια, είναι ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ οι αιτητές να βεβαιωθούν ότι κατά την αγορά της κάθε συσκευής, θα εξασφαλίσουν την αντίστοιχη Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον Προμηθευτή. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΘΟΥΝ:

 • Για να επιχορηγηθούν, οι Αιτητές θα πρέπει εντός οκτώ (8) μηνών να προβούν –με δική τους ευθύνη- στην αγορά και εγκατάσταση στην οικία τους των ηλεκτρικών συσκευών και, εντός της προθεσμίας των οκτώ (8) μηνών, να υποβάλουν επίσης «Αίτηση για Καταβολή Χορηγίας» μέσω του συστήματος – ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ (Α) πιο κάτω για περισσότερες πληροφορίες.

 • Οι συσκευές που θα αγοράσουν, για να είναι επιλέξιμες, θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία μεταξύ άλλων αφορούν στην ενεργειακή τους απόδοση - ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ (Β) πιο κάτω για περισσότερες πληροφορίες.


Α. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ «ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ»

 • Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σχεδίου Χορηγιών: "Οι αιτητές που θα λαμβάνουν Προέγκριση θα πρέπει, εντός οκτώ (8) μηνών, να αγοράσουν και εγκαταστήσουν τις ηλεκτρικές συσκευές και να υποβάλουν –μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος– «Αίτηση για Καταβολή Χορηγίας»".

 • Δεν παραχωρείται παράταση της προθεσμίας των οκτώ (8) μηνών. Παρακαλούμε δείτε την παράγραφο 7, σημείο 12 (σελίδα 8) του Σχεδίου Χορηγιών, σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αδυνατείτε να ολοκληρώσετε την επένδυση και να υποβάλετε «Αίτηση για καταβολή χορηγίας» εντός της προθεσμίας των οκτώ (8) μηνών.

 • Κατά την υποβολή «Αίτησης για καταβολή χορηγίας» θα πρέπει να επισυνάψετε τα πιο κάτω Δικαιολογητικά:

 1. Αναλυτικά Τιμολόγια που αφορούν την αγορά των ηλεκτρικών συσκευών. Δείτε παρ. 12 του Σχεδίου Χορηγιών όσον αφορά το υποχρεωτικό περιεχόμενο και τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα Τιμολόγια προκειμένου να γίνουν αποδεκτά. Σε περίπτωση που τα τιμολόγια έχουν εκδοθεί σε διαφορετικό όνομα από αυτό του αιτητή, θα πρέπει επιπρόσθετα να υποβληθεί σχετική Βεβαίωση.

 2. Ενεργειακή Ετικέτα της κάθε συσκευής για την οποία υποβάλλεται «Αίτηση για καταβολή χορηγίας».

 3. Βεβαίωση από τον Προμηθευτή (Σημείο Πώλησης) - θα πρέπει να επισυναφθεί ξεχωριστό έντυπο για κάθε συσκευή για την οποία υποβάλλεται «Αίτηση για Καταβολή Χορηγίας» ως ακολούθως:

 

Β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Οι νέες ηλεκτρικές συσκευές, για να είναι επιλέξιμες, θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να πληρούν τις πιο κάτω ενεργειακές απαιτήσεις:

ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ:

 • Η τάξη ενεργειακής απόδοσης για τα ψυγεία/ψυγειοκαταψύκτες, πρέπει να είναι D ή ανώτερης

 • Τονίζεται ότι οι νέες ενεργειακές σημάνσεις για τα ψυγεία/ψυγειοκαταψύκτες που εφαρμόζονται από 01/03/2021 χρησιμοποιούν την κλίμακα από το A μέχρι το G.

 • ΜΗΝ αγοράσετε ψυγείο/ψυγειοκαταψύκτη του οποίου η ενεργειακή σήμανση χρησιμοποιεί την παλιά κλίμακα (κλίμακες με «+», πχ. Α++) καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να είναι μη επιλέξιμο.

 • Για καλύτερη κατανόηση, ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΕΓΓΡΑΦΟ στο οποίο επεξηγείται η ενεργειακή σήμανση των ψυγείων/ψυγειοκαταψυκτών.

 • ΠΟΣΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ: €400 για ψυγεία/ψυγειοκαταψύκτες μικτής χωρητικότητας μέχρι 449 lt ή €600 για ψυγεία/ψυγειοκαταψύκτες μικτής χωρητικότητας πέραν των 450 lt.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ:

 • Η τάξη ενεργειακής απόδοσης για τα πλυντήρια ρούχων, πρέπει να είναι C ή ανώτερης

 • Τονίζεται ότι οι νέες ενεργειακές σημάνσεις για τα πλυντήρια ρούχων που εφαρμόζονται από 01/03/2021 χρησιμοποιούν την κλίμακα από το A μέχρι το G

 • ΜΗΝ αγοράσετε πλυντήριο του οποίου η ενεργειακή σήμανση χρησιμοποιεί την παλιά κλίμακα (κλίμακες με «+», πχ. Α++) καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να είναι μη επιλέξιμο.

 • Για καλύτερη κατανόηση, ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΕΓΓΡΑΦΟ στο οποίο επεξηγείται η ενεργειακή σήμανση των πλυντηρίων ρούχων.

 • ΠΟΣΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ: €300 για πλυντήρια ρούχων χωρητικότητας μέχρι 8,9 Κg ή €400 για πλυντήρια ρούχων χωρητικότητας πέραν των 9 Κg.

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ:

 • Η τάξη ενεργειακής απόδοσης για τις κλιματιστικές μονάδες πρέπει να είναι Α++ ή ανώτερης για ψύξη ΚΑΙ Α+ ή ανώτερης για θέρμανση στη ‘’μέση’’ εποχή θέρμανσης.

 • Για καλύτερη κατανόηση, ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΕΓΓΡΑΦΟ στο οποίο επεξηγείται η ενεργειακή σήμανση των κλιματιστικών.

 • ΠΟΣΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ: €300 για κλιματιστικά δυναμικότητας μέχρι 3,99 kW (13.650 BTU/hr) στην ψύξη ή €500 για κλιματιστικά δυναμικότητας πάνω από 4 kW (13.650 BTU/hr) στην ψύξη.

 • Όσον αφορά στα κλιματιστικά, επιλέξιμες είναι και οι δαπάνες εγκατάστασης των κλιματιστικών, εφόσον:

          (α) τιμολογούνται ξεχωριστά, και
          (β) ο εγκαταστάτης του κλιματιστικού είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εγκαταστατών Τεχνικών Συστημάτων Κτιρίων στην Κατηγορία Β – Εγκαταστάτες Τεχνικού Εξοπλισμού για Συστήματα Κλιματισμού και Εξαερισμού. ΔΕΝ είναι επιλέξιμες δαπάνες εγκατάστασης που γίνονται από πρόσωπα που δεν είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη εγκατάστασης του κλιματιστικού συμψηφίζεται με τη δαπάνη αγοράς του κλιματιστικού για να υπολογιστεί η συνολική δαπάνη και να υπολογιστεί το ποσό χορηγίας. Νοείται ότι το τελικό ποσό χορηγίας για κάθε κλιματιστικό δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ποσά που αναφέρονται πιο πάνω (δηλ. €300 για δυναμικότητα μέχρι 3,99 kW στην ψύξη ή €500 για δυναμικότητας πάνω από 4 kW).


Ο ΦΠΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ.

Σε περίπτωση που το κόστος αγοράς (χωρίς ΦΠΑ) είναι μικρότερο από το ποσό χορηγίας της συσκευής για την οποία υποβάλλεται αίτηση, τότε το ποσό της χορηγίας θα ισούται με το κόστος αγοράς (χωρίς ΦΠΑ).

 

 Για καλύτερη καθοδήγηση κατά την υλοποίηση της επένδυσης, οι αιτητές παροτρύνονται όπως συμβουλευθούν το πιο κάτω έντυπο:

Συμβουλές προς αιτητές-Ηλεκτρικές Συσκευές

Αγορά και χρήση ηλεκτρικών συσκευών -
Συμβουλές προς τους αιτητές