1. Θεωρώ ότι εμπίπτω στους ευάλωτους καταναλωτές, αλλά με ενημερώσατε ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες αρχές ότι o ευάλωτος καταναλωτής που έχω δηλώσει περιλαμβάνεται στον κατάλογο των δικαιούχων ευάλωτων καταναλωτών.

Καταρχάς διαβάστε προσεκτικά τον λόγο απόρριψης του "Αιτήματος Προέγκρισης" σας. Είναι συχνό φαινόμενο τα "Αιτήματα Προέγκρισης" να απορρίπτονται λόγω λανθασμένης υποβολής (πχ. λανθασμένη δήλωση στοιχείων αιτητή ή/και ευάλωτου καταναλωτή). Σε τέτοια περίπτωση, μπορείτε να υποβάλετε νέο "Αίτημα Προέγκρισης" με τα ορθά στοιχεία.

Υπενθυμίζεται ότι:

  • Αν ο ευάλωτος καταναλωτής είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον αιτητή, τα στοιχεία του ευάλωτου καταναλωτή δηλώνονται σε διαφορετική σελίδα στη φόρμα υποβολής αίτησης.
  • Ο αιτητής και ο ευάλωτος καταναλωτής πρέπει να συνδέονται με πρώτου βαθμού συγγένεια. Για σκοπούς των Σχεδίων Χορηγιών, ο πρώτος βαθμός συγγένειας περιλαμβάνει: γονείς, παιδιά, παππού/γιαγιά, σύζυγο, αδελφό/ή, πεθερό/ά, γαμπρό/νύφη.

Σε περίπτωση που ο λόγος απόρριψης είναι ότι "ο ευάλωτος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας που είχατε δηλώσει, δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες αρχές ότι περιλαμβάνεται στον κατάλογο των δικαιούχων ευάλωτων καταναλωτών" αλλά εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι εμπίπτει σε συγκεκριμένη κατηγορία ευάλωτων καταναλωτών, εισηγούμαστε όπως υποβάλετε γραπτώς ένσταση (βλ. οδηγίες στο μήνυμα απόρριψης που σας έχει σταλεί) ώστε να γίνει επανέλεγχος με τα στοιχεία που τηρούνται από τις αρμόδιες αρχές.

Για σκοπούς δικής σας διευκόλυνσης ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ:

  1. ότι ο λόγος απόρριψης που σας έχει σταλεί είναι όντως αυτός που αναφέρεται πιο πάνω.
  2. ότι έχετε δηλώσει ορθά στο Αίτημα Προέγκρισης που είχατε υποβάλει τα στοιχεία του ευάλωτου καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας. Για παράδειγμα, στις περιπτώσεις επιδομάτων, "ευάλωτος" θεωρείται αυτός στον οποίο καταβάλλεται/εμβάζεται το σχετικό επίδομα. Είναι συχνό λάθος, στις περιπτώσεις τρίτεκνων/πολύτεκνων οικογενειών να δηλώνεται ως ευάλωτος ο σύζυγος/πατέρας, ενώ συνήθως το επίδομα τέκνου καταβάλλεται στη σύζυγο/μητέρα (σε περίπτωση που δεν είχε δηλωθεί ορθά ο "ευάλωτος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας" στο αρχικό Αίτημα Προέγκρισης, θα πρέπει να υποβληθεί ξανά νέο Αίτημα Προέγκρισης ορθά συμπληρωμένο).
  3. ότι ο υπό αναφορά "ευάλωτος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας" εμπίπτει όντως σε μια έστω από τις κατηγορίες ευάλωτων καταναλωτών. Τονίζεται ότι οι κατηγορίες των ευάλωτων καταναλωτών είναι ρητά καθορισμένες και ο κατά δήλωση "ευάλωτος καταναλωτής" θα πρέπει οπωσδήποτε να εμπίπτει σε κάποια από αυτές. 

Υπενθυμίζεται ότι για σκοπούς εξέτασης του "Αιτήματος Προέγκρισης" η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε υποβάλλει αίτημα ενημέρωσης/επιβεβαίωσης προς τις αρμόδιες αρχές ειδικά για το συγκεκριμένο πρόσωπο που δηλώνεται ως ευάλωτος καταναλωτής και ότι η Επιτροπή δεν εξετάζει (και ούτε έχει τη δυνατότητα να εξετάσει) κατά πόσο οποιοδήποτε πρόσωπο πληροί τις προϋποθέσεις να καταστεί λήπτης οποιουδήποτε από τα συγκεκριμένα επιδόματα που αναφέρονται στους δικαιούχους ευάλωτους καταναλωτές, ούτε κατά πόσο πάσχει από συγκεκριμένη πάθηση.

 

Επιστροφή στις Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)