1. Θεωρώ ότι εμπίπτω στους ευάλωτους καταναλωτές, αλλά με ενημερώσατε ότι δεν περιλαμβάνομαι στον σχετικό κατάλογο και ότι δεν είμαι δικαιούχος της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3Β.

Καταρχάς διαβάστε προσεκτικά τον λόγο απόρριψης του "Αιτήματος Προέγκρισης" σας. Είναι συχνό φαινόμενο τα "Αιτήματα Προέγκρισης" να απορρίπτονται λόγω λανθασμένης υποβολής (πχ. λανθασμένη δήλωση στοιχείων αιτητή ή/και ευάλωτου καταναλωτή). Σε τέτοια περίπτωση, μπορείτε να υποβάλετε νέο "Αίτημα Προέγκρισης" με τα ορθά στοιχεία.

Υπενθυμίζεται ότι:

  • Το "Αίτημα Προέγκρισης" για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β υποβάλλεται από το πρόσωπο, στο όνομα του οποίου είναι ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος της κατοικίας (όχι από τον ευάλωτο καταναλωτή, αν είναι διαφορετικό πρόσωπο).
  • Αν ο ευάλωτος καταναλωτής είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον αιτητή, τα στοιχεία του ευάλωτου καταναλωτή δηλώνονται σε διαφορετική σελίδα στη φόρμα υποβολής αίτησης.
  • Ο αιτητής και ο ευάλωτος καταναλωτής πρέπει να συνδέονται με πρώτου βαθμού συγγένεια. Για σκοπούς του παρόντος Σχεδίου, ο πρώτος βαθμός συγγένειας περιλαμβάνει: γονείς, παιδιά, παππού/γιαγιά, σύζυγο, αδελφό/ή, πεθερό/ά, γαμπρό/νύφη.

Σε περίπτωση που ο λόγος απόρριψης είναι ότι "ο ευάλωτος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας που είχατε δηλώσει, δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες αρχές ότι περιλαμβάνεται στον κατάλογο των δικαιούχων της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3Β" αλλά εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι εμπίπτει σε συγκεκριμένη κατηγορία ευάλωτων καταναλωτών, θα πρέπει να επικοινωνήσετε οι ίδιοι, απευθείας με την αρμόδια Υπηρεσία από την οποία πιστεύετε ότι λαμβάνει το συγκεκριμένο επίδομα ή/και τον ΟΑΥ για περισσότερες πληροφορίες ή υποβολή σχετικού αιτήματος.

Υπενθυμίζεται ότι για σκοπούς εξέτασης του "Αιτήματος Προέγκρισης" η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε υποβάλλει αίτημα ενημέρωσης/επιβεβαίωσης προς τις αρμόδιες αρχές ή/και τον ΟΑΥ ειδικά για το συγκεκριμένο πρόσωπο που δηλώνεται ως ευάλωτος καταναλωτής και ότι η Επιτροπή δεν εξετάζει (και ούτε έχει τη δυνατότητα να εξετάσει) κατά πόσο οποιοδήποτε πρόσωπο πληροί τις προϋποθέσεις να καταστεί λήπτης οποιουδήποτε από τα συγκεκριμένα επιδόματα που αναφέρονται στους δικαιούχους της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3Β, ούτε κατά πόσο πάσχει από συγκεκριμένη πάθηση.

 

Επιστροφή στις Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)