ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ (2021)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 01.09.2021 Ή ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 1000 ΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΟΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΧΡΟΝΙΚΑ

 
Για καλύτερη καθοδήγηση σας κατά την υλοποίηση της επένδυσης, δείτε το έντυπο:
Συμβουλές προς αιτητές-Θερμομόνωση οροφής
Ηλιακά Συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης -
Συμβουλές προς τους αιτητές
 
Το Σχέδιο Χορηγιών αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων, υπό μορφή κυβερνητικής χορηγίας, για την εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενες κατοικίες. Το Σχέδιο καλύπτει επενδύσεις που αφορούν αγορά και εγκατάσταση καινούριου εξοπλισμού. Το Σχέδιο έχει περιληφθεί στις προτάσεις για πιθανή χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Κανονισμός (ΕΕ) 2021/241).
icon 1

ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ …

Εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού (κύλινδρος ή/και ηλιακά πλαίσια).

icon 2

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ …

Φυσικά Πρόσωπα τα οποία έχουν προβεί σε αντίστοιχη επένδυση

icon 3

ΑΦΟΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ …

Υφιστάμενες κατοικίες, στις οποίες η αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής ή πολεοδομικής άδειας είχε κατατεθεί πριν την 21.12.2007.

icon 4

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ …

Μόνο ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Υποβολής και Διαχείρισης Αιτήσεων. 

icon 5

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ …

Το Σχέδιο ΔΕΝ έχει αναδρομική ισχύ. Επιχορήγηση δίδεται μόνο για εξοπλισμό που έχει αγορασθεί και εγκατασταθεί μετά την ημερομηνία προκήρυξης του Σχεδίου, δηλ. μετά τις 14/04/2021.

icon 7

ΠΟΣΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ …

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: € 350 *

Ολοκληρωμένα συστήματα θέρμανσης νερού (κύλινδρος + πλαίσια) των οποίων τα ηλιακά πλαίσια διαθέτουν πιστοποίηση solar keymark.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: € 175 *

Μόνο ηλιακά πλαίσια που διαθέτουν πιστοποίηση solar keymark.

 

* Για τις ορεινές περιοχές το ποσό χορηγίας διπλασιάζεται (αύξηση 100%).

 


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 • Πριν την υποβολή «Αίτησης για Καταβολή Χορηγίας» συστήνεται όπως μελετήσετε προσεκτικά το Σχέδιο Χορηγιών, τον Οδηγό Υποβολής Αίτησης και τυχόν διευκρινίσεις/ανακοινώσεις που θα αναρτηθούν στην παρούσα ιστοσελίδα.

 

 • Για να μπορέσετε να υποβάλετε «Αίτησης για Καταβολή Χορηγίας», θα πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό στο σύστημα (σε περίπτωση που δεν έχετε ήδη). Κατά τη δημιουργία λογαριασμού θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε σε ηλεκτρονική μορφή (scan), Αντίγραφο δελτίου ταυτοποίησης ως ακολούθως:
  • Για πολίτες με Κυπριακή Υπηκοότητα: Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
  • Για πολίτες της ΕΕ: Βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ένωσης και Μελών της οικογένειας του που είναι επίσης πολίτες της Ένωσης
  • Για πολίτες τρίτων χωρών: Alien Registration Card (ARC)

 

 • Κατά την υποβολή «Αίτησης για Καταβολή Χορηγίας» θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε τα πιο κάτω δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή (scan):
  1. Κατάσταση από τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΗΚ), στην οποία να αναγράφεται η διεύθυνση, η διατίμηση και η ημερομηνία πρώτης σύνδεσης του υποστατικού (η οποία θα πρέπει να είναι πριν την 21.12.2007).
   • Σε περίπτωση αιτήσεων στις οποίες η αίτηση για έκδοση της άδειας οικοδομής ή της πολεοδομικής άδειας της κατοικίας, είχε κατατεθεί πριν την 21.12.2007, αλλά η πρώτη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο έγινε μετά την 21.12.2007, οι αιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν σχετικά τεκμήρια (αντίγραφο άδειας οικοδομής ή/και της πολεοδομική αίτησης ή/και των αιτήσεων για έκδοση τους), καθώς και πρόσφατο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος.
  2. Αναλυτικά Τιμολόγια του ηλιακού συστήματος ή των ηλιακών πλαισίων στο όνομα του αιτητή. Δείτε παρ. 12 του Σχεδίου Χορηγιών όσον αφορά το υποχρεωτικό περιεχόμενο και τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα Τιμολόγια προκειμένου να γίνουν αποδεκτά.
   • Σε περίπτωση που τα τιμολόγια έχουν εκδοθεί σε διαφορετικό όνομα από αυτό του αιτητή, θα πρέπει επιπρόσθετα να υποβληθεί σχετική Βεβαίωση.
  3. Υπογραμμένη δήλωση από τον εγκαταστάτη που να βεβαιώνει την υλοποίηση της επένδυσης.
  4. Εφαρμόζεται μόνο για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Αντίγραφο ενεργειακής ετικέτας του κυλίνδρου ζεστού νερού που εκδίδεται δυνάμει του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 812/2013.
  5. Αντίγραφο πιστοποιητικού Solar Keymark των ηλιακών πλαισίων.

 

 • Μέσω του παρόντος Σχεδίου Χορηγιών προωθείται η υλοποίηση δράσεων που περιλαμβάνονται στην Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, εγκαταστάσεις που γίνονται σε οικίες οι οποίες εμπίπτουν μέσα στις ορεινές περιοχές λαμβάνουν αυξημένη χορηγία κατά 100%. Επισημαίνεται ότι, oι ορεινές περιοχές ορίζονται αποκλειστικά βάσει ταχυδρομικού κώδικα από τον Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ο κατάλογος των ταχυδρομικών κωδικών που προσδιορίζουν τις ορεινές περιοχές, όπως αυτός έχει ετοιμαστεί από τον Επίτροπο, παρατίθεται εδώ.

 

 • Ενδεικτικός μέσος χρόνος αποπεράτωσης αιτήσεων: 6 μήνες. Η πληροφόρηση αυτή παρέχεται μη δεσμευτικά και με βάση τα σημερινά δεδομένα και υπό την προϋπόθεση ότι η Αίτηση θα υποβληθεί πλήρης και δεν θα διαπιστωθούν προβλήματα/ελλείψεις.
   

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαδικασία Σχεδίου για Ηλιακά

 

 

Πριν την υποβολή αίτησης, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τις πρόνοιες του Σχεδίου Χορηγιών

  Υποβολή "Αίτησης για Καταβολή Χορηγίας"


 

 

 

Στατιστικά Αιτήσεων

Οριστικά υποβληθείσες Αιτήσεις 1, 000

Ανακοινώσεις