ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 2021 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

Με τη χρηματοδότηση της ΕΕ

Θερμομόνωση Οροφής υφιστάμενης κατοικίας (2021)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 20.12.2021 Ή ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΧΡΟΝΙΚΑ
 
Για καλύτερη καθοδήγηση σας κατά την υλοποίηση της επένδυσης, δείτε το έντυπο:
Συμβουλές προς αιτητές-Θερμομόνωση οροφής
Θερμομόνωση οροφών -
Συμβουλές προς τους αιτητές
 
Το Σχέδιο Χορηγιών αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων, υπό μορφή κυβερνητικής χορηγίας, για την ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και εφαρμογή μέτρων ΕΞ.Ε σε υφιστάμενες οικοδομές που χρησιμοποιούνται νόμιμα ως κατοικίες και συμβολή στην επίτευξη των εθνικών υποχρεώσεων ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. 
icon 1

ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ …

Θερμομόνωση Οροφής υφιστάμενης κατοικίας.

icon 2

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ …

Φυσικά Πρόσωπα τα οποία έχουν προβεί σε αντίστοιχη επένδυση.

icon 3

ΑΦΟΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ …

Υφιστάμενες κατοικίες, στις οποίες η αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής ή πολεοδομικής άδειας είχε κατατεθεί πριν την 21.12.2007.

icon 4

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ …

Μόνο ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Υποβολής και Διαχείρισης Αιτήσεων.

icon 5

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ …

Εφαρμόζεται σε επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά την 09/06/2020.

icon 7

ΠΟΣΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ …

30% επί των επιλέξιμων δαπανών θερμομόνωσης με μέγιστο ποσό € 1.500

Για τις ορεινές περιοχές το ποσό χορηγίας διπλασιάζεται (αύξηση 100%).

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 • Πριν την υποβολή «Αίτησης για Καταβολή Χορηγίας» συστήνεται όπως μελετήσετε προσεκτικά το Σχέδιο Χορηγιών, τον Οδηγό Υποβολής Αίτησης και τυχόν διευκρινίσεις/ανακοινώσεις που θα αναρτηθούν στην παρούσα ιστοσελίδα.

 

 • Για να μπορέσετε να υποβάλετε «Αίτησης για Καταβολή Χορηγίας», θα πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό στο σύστημα (σε περίπτωση που δεν έχετε ήδη). Κατά τη δημιουργία λογαριασμού θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε σε ηλεκτρονική μορφή (scan), Αντίγραφο δελτίου ταυτοποίησης ως ακολούθως:
  • Για πολίτες με Κυπριακή Υπηκοότητα: Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
  • Για πολίτες της ΕΕ: Βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ένωσης και Μελών της οικογένειας του που είναι επίσης πολίτες της Ένωσης
  • Για πολίτες τρίτων χωρών: Alien Registration Card (ARC)

 

 • Κατά την υποβολή «Αίτησης για Καταβολή Χορηγίας» θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε τα πιο κάτω δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή (scan):
  1. Αναλυτικά Τιμολόγια που αφορούν την επένδυση. Δείτε παρ. 12 του Σχεδίου Χορηγιών όσον αφορά το υποχρεωτικό περιεχόμενο και τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα Τιμολόγια προκειμένου να γίνουν αποδεκτά.
   • Σε περίπτωση που τα τιμολόγια έχουν εκδοθεί σε διαφορετικό όνομα από αυτό του αιτητή, θα πρέπει επιπρόσθετα να υποβληθεί σχετική Βεβαίωση.
  2. Κατάσταση από τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΗΚ), στην οποία να αναγράφεται η διεύθυνση, η διατίμηση και η ημερομηνία πρώτης σύνδεσης του υποστατικού (η οποία θα πρέπει να είναι πριν την 21.12.2007).
   • Σε περίπτωση αιτήσεων στις οποίες η αίτηση για έκδοση της άδειας οικοδομής ή της πολεοδομικής άδειας της κατοικίας, είχε κατατεθεί πριν την 21.12.2007, αλλά η πρώτη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο έγινε μετά την 21.12.2007, οι αιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν σχετικά τεκμήρια (αντίγραφο άδειας οικοδομής ή/και της πολεοδομική αίτησης ή/και των αιτήσεων για έκδοση τους), καθώς και πρόσφατο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος.
  3. Υπογραμμένη δήλωση από τον εγκαταστάτη της θερμομόνωσης στην οποία να περιγράφεται αναλυτικά η επένδυση και να πιστοποιείται υπεύθυνα ότι έχει υλοποιηθεί και έχει εξοφληθεί.
   Τονίζεται ότι κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε  θα απορρίπτονται τα τιμολόγια της εταιρείας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ  που υποβάλλονται στα πλαισια του παρόντος Σχεδίου μετά τις 23/09/2021

  4. Φύλλο Υπολογισμού του μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας (U) για τις οροφές που συνιστούν μέρος του κελύφους της κατοικίας, υπογεγραμμένο είτε από ενεργειακό ελεγκτή κατηγορίας Α είτε από ειδικευμένο εμπειρογνώμονα ή Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης που εκδόθηκαν πριν και μετά την εφαρμογή θερμομόνωσης στην οροφή.

 

 • Μέσω του παρόντος Σχεδίου Χορηγιών προωθείται η υλοποίηση δράσεων που περιλαμβάνονται στην Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, εγκαταστάσεις που γίνονται σε οικίες οι οποίες εμπίπτουν μέσα στις ορεινές περιοχές λαμβάνουν αυξημένη χορηγία κατά 100%. Επισημαίνεται ότι, oι ορεινές περιοχές ορίζονται αποκλειστικά βάσει ταχυδρομικού κώδικα από τον Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ο κατάλογος των ταχυδρομικών κωδικών που προσδιορίζουν τις ορεινές περιοχές, όπως αυτός έχει ετοιμαστεί από τον Επίτροπο, παρατίθεται εδώ.

 

 • Ενδεικτικός μέσος χρόνος αποπεράτωσης αιτήσεων: 6 μήνες. Η πληροφόρηση αυτή παρέχεται μη δεσμευτικά και με βάση τα σημερινά δεδομένα και υπό την προϋπόθεση ότι η Αίτηση θα υποβληθεί πλήρης και δεν θα διαπιστωθούν προβλήματα/ελλείψεις.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαδικασία υποβολής αίτησης για Σχέδιο Κατηγορία 1 (2021)

 

 

Πριν την υποβολή αίτησης, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τις πρόνοιες του Σχεδίου Χορηγιών

  Υποβολή "Αίτησης για Καταβολή Χορηγίας"


 

 

 

Στατιστικά Αιτήσεων

Οριστικά υποβληθείσες Αιτήσεις 124

Ανακοινώσεις