ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 2022-2023 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β

 ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2022-2023 ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2024-2025.

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2022-2023 ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ - Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

 

 Next Generation EU                Κύπρος το αύριο

 

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 2022-2023

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β: Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας

Το Σχέδιο Χορηγιών αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων, υπό μορφή κυβερνητικής χορηγίας, για την ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και εφαρμογή μέτρων ΕΞ.Ε σε υφιστάμενες κατοικίες και συμβολή στην επίτευξη των εθνικών υποχρεώσεων ΑΠΕ και ΕΞ.Ε.

Ειδικότερα η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β του Σχεδίου, παρέχει αυξημένη χορηγία για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος με τη μέθοδο Net Metering ή Virtual Net Metering σε κατοικίες όπου διαμένουν ευάλωτοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Χορηγία   

ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ …

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος με τη μέθοδο Net Metering ή Virtual Net Metering σε υφιστάμενη κατοικία.

                             
Δικαιούχοι

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ …

Φυσικά Πρόσωπα που είτε οι ίδιοι είτε άλλο άτομο με το οποίο συνοικούν μόνιμα στην ίδια οικία και με το οποίο τους συνδέει πρώτου βαθμού συγγένεια, είναι ευάλωτος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο αιτητής και ο ευαλωτός καταναλωτής δεν είναι απαράιτητο να είναι το ίδιο πρόσωπο. Ο αιτητής όμως θα πρέπει να είναι το πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος.

Δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων μέσω Παρόχου Ενεργειακών Υπηρεσιών (βλ. παρ. 16 Σχεδίου Χορηγιών).

   
Αφορά Εγκαταστάσεις Σε

ΑΦΟΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ …

Υφιστάμενες κατοικίες, στις οποίες η αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής ή πολεοδομικής άδειας είχε κατατεθεί πριν την 01.01.2017 και στην οποία διαμένει μόνιμα ο ευάλωτος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας.

   
Αναδρομική Ισχύς

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ …

Επιλέξιμες είναι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά την 01/08/2021.

Τονίζεται ωστόσο ότι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν τις 20/12/2021 λαμβάνουν το ποσό χορηγίας που προβλεπόταν στο Σχέδιο Χορηγιών του 2021 που ήταν τότε σε ισχύ.

   
Ποσά Χορηγίας

ΠΟΣΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ …

Για επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί πριν την 19/12/2023 (ημερομηνία ελέγχου και σύνδεσης ΦΒ στο δίκτυο):

  • €1.000 ανά εγκατεστημένο kW με μέγιστο ποσό: €5.000

Για επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί μετά την 20/12/2023 (ημερομηνία ελέγχου και σύνδεσης ΦΒ στο δίκτυο):

  • €1.250 ανά εγκατεστημένο kW με μέγιστο ποσό: €6.250

 

Οι πληροφορίες που παρατίθενται στη σελίδα αυτή είναι συνοπτικές/επιλεκτικές και παρέχονται για σκοπούς γενικής πληροφόρησης των ενδιαφερομένων. Οι πληροφορίες αυτές δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις πρόνοιες του Σχεδίου Χορηγιών.

 

 
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΔΩ.
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

Ανακοινώσεις